Language of document :

Жалба, подадена на 20 януари 2020 година от „Резон“ ООД срещу решение на Общия съд, постановено на 20 ноември 2019 година по дело T-101/19, Резон/EUIPO (imot.bg)

(Дело C-26/20 P)

Език на производството: български

Страни

Жалбоподател: „Резон“ ООД (представител: М. Йорданова-Харизанова, адвокат)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 21 април 2020 година Съдът (състав по допускането на обжалване) обяви настоящата жалба за явно недопустима.

____________