Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 20. janvārī Rezon OOD iesniedza par Vispārējās tiesas 2019. gada 20. novembra spriedumu lietā T-101/19 Rezon//Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (“imot.bg”)

(Lieta C-26/20 P)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Rezon OOD (pārstāve: M. Yordanova-Harizanova, advokat)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Ar 2020. gada 21. aprīļa rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par acīmredzami nepieļaujamu.

____________