Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vilniaus apygardos administracinis teismas (Leedu) 28. aprillil 2020 – OT versus Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(kohtuasi C-184/20)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: OT

Vastustaja: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse1 artikli 6 lõike 1 punktis e sätestatud tingimust, mille kohaselt on isikuandmete töötlemine vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu volituste teostamiseks, tuleb arvestades määruse artikli 6 lõikes 3 ette nähtud tingimusi, sh nõuet, et liikmesriigi õigus peab vastama avaliku huvi eesmärgile ning olema proportsionaalne taotletava õiguspärase eesmärgiga, ja võttes arvesse harta2 artikleid 7 ja 8, tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusega ei või nõuda erahuvide deklareerimist ja nende avaldamist vastutava töötleja Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (ametlik eetika põhikomisjon, Leedu) veebisaidil, tehes need andmed seeläbi kättesaadavaks kõigile inimestele, kellel on Interneti kasutamise võimalus?

2.    Kas määruse artikli 9 lõikes 1 sätestatud isikuandmete erikategooriate töötlemise keeldu, pidades silmas määruse artikli 9 lõikes 2 ette nähtud tingimusi, sh punktis g sätestatud tingimust, mille kohaselt töötlemine peab olema vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel liidu või liikmesriigi õiguse alusel ning proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austama isikuandmete kaitse õiguse olemust ja tagatud peavad olema sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide kaitseks, tuleb muu hulgas harta artiklit 7 ja 8 silmas pidades tõlgendada nii, et liikmesriigi õigusega ei või nõuda erahuvide deklareerimisega seotud andmete avaldamist, kui see võib teha avalikuks isikuandmeid, sh andmeid, mille abil on võimalik teha kindlaks isiku poliitilised vaated, kuuluvus ametiühingusse, seksuaalne sättumus ja muid isikuandmeid, ja nende avaldamist vastutava töötleja Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (ametlik eetika põhikomisjon, Leedu) veebisaidil, tehes need andmed seeläbi kättesaadavaks kõigile inimestele, kellel on Interneti kasutamise võimalus?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1).

2 Euroopa Liidu põhiõiguste harta (ELT 2012, C 326, lk 391).