Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) la 28 aprilie 2020 — OT/Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(Cauza C-184/20)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Părțile din procedura principală

Reclamant: OT

Pârâtă: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Întrebările preliminare

Condiția prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (e) din regulament1 ca prelucrarea să fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, date fiind cerințele stabilite la articolul 6 alineatul (3) din regulament, inclusiv cerința potrivit căreia este necesar ca dreptul intern să urmărească un obiectiv de interes public și să fie proporțional cu obiectivul legitim urmărit și având în vedere totodată articolele 7 și 8 din cartă, trebuie interpretată în sensul că dreptul intern nu poate să impună divulgarea declarațiilor de interese private și publicarea lor pe site-ul operatorului, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Comisia principală pentru etică oficială), oferind astfel acces la aceste date tuturor persoanelor care au acces la internet?

Interdicția privind prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal stabilită la articolul 9 alineatul (1) din regulament, date fiind condițiile stabilite la articolul 9 alineatul (2) din regulament, inclusiv condiția stabilită la litera (g) a acestuia potrivit căreia este obligatoriu ca prelucrarea să fie necesară din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care trebuie să fie proporțional cu obiectivul urmărit, trebuie să respecte esența dreptului la protecția datelor și trebuie să prevadă măsuri corespunzătoare și specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale și a intereselor persoanei vizate, trebuie să fie interpretată, având în vedere de asemenea articolele 7 și 8 din cartă, în sensul că dreptul intern nu poate să impună divulgarea datelor cuprinse în declarațiile de interese private care pot dezvălui date cu caracter personal, inclusiv date care fac posibilă determinarea opiniilor politice, a apartenenței sindicale, a orientării sexuale ale unei persoane sau a altor informații cu caracter personal și publicarea lor pe site-ul operatorului, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, oferind acces la aceste date tuturor persoanelor care au acces la internet?

____________

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO 2016, L 119, p. 1).