Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litauen) den 28 april 2020 – OT mot Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

(Mål C-184/20)

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parter i det nationella målet

Klagande: OT

Motpart: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Tolkningsfrågor

Ska villkoret i artikel 6.1 e i förordningen1 om att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, med hänsyn till kraven i artikel 6.3 i förordningen, däribland kravet att medlemsstaternas nationella rätt ska uppfylla ett mål av allmänt intresse och vara proportionell mot det legitima mål som eftersträvas, och även med hänsyn till artiklarna 7 och 8 i stadgan2 , tolkas på så sätt att det i nationell rätt inte får krävas att förklaringar om privata intressen lämnas ut och att dessa offentliggörs på den personuppgiftsansvariges webbplats, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Etikkommittén för högre tjänstemän), så att alla personer som har tillgång till internet därigenom får tillgång till dessa uppgifter?

Ska förbudet mot behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som uppställs i artikel 9.1 i förordningen, med beaktande av de villkor som fastställs i artikel 9.2 i förordningen, däribland villkoret i artikel 9.2 g att behandlingen måste vara nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt, vilken måste stå i proportion till det eftersträvade syftet, vara förenlig med det väsentliga innehållet i rätten till dataskydd och innehålla bestämmelser om lämpliga och särskilda åtgärder för att säkerställa den registrerades grundläggande rättigheter och intressen, tolkas – även med hänsyn till artiklarna 7 och 8 i stadgan – på så sätt att det i nationell rätt inte får krävas att uppgifter avseende förklaringar om privata intressen, som kan avslöja personuppgifter, däribland uppgifter som gör det möjligt att avgöra en persons politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexuella läggning och annan personlig information, lämnas ut och att dessa offentliggörs på den personuppgiftsansvariges webbplats, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, så att alla personer som har tillgång till internet får tillgång till dessa uppgifter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 199, 2016, s. 1, och rättelse i EUT L 127, 2018, s. 2).

2 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 326, 2012, s. 391).