Language of document :

Преюдициални запитвания, отправени от Върховен касационен съд (България) и Софийски районен съд (България) на 6 ноември 2019 година и на 3 декември 2019 година – „Марвик-Пъстрогор“ ЕООД и „РОДЕС - 08“ ЕООД

(Дело C-818/19)

(Дело C-878/19)

Език на производството: български

Запитващи юрисдикции

Върховен касационен съд, Софийски районен съд

Страни в главното производство

Жалбоподатели: „Марвик-Пъстрогор“ ЕООД, „РОДЕС - 08“ ЕООД

Ответниици: Държавата, представлявана от Министъра на финансите, Народно събрание на Република България

С определение от 30 април 2020 г. Съдът (десети състав) определи, че е очевидно некомпетентен да отговори на поставените въпроси.

____________