Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven kasacionen săd (Bulharsko) 6. novembra 2019 a Sofijski rajonen săd (Bulharsko) 3. decembra 2019 – „Marvik-Pastrogor“ EOOD a „RODES – 08“ EOOD

(vec C-818/19)

(vec C-878/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven kasacionen săd, Sofijski rajonen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: „Marvik-Pastrogor“ EOOD, „RODES – 08“ EOOD

Žalovaní: Dăržavata, predstavlijavana ot ministara na finansite, Narodno sabranie na Republika Bălgarija

Uznesením z 30. apríla 2020 Súdny dvor (desiata komora) rozhodol, že zjavne nemá právomoc odpovedať na položené otázky.

____________