Language of document : ECLI:EU:C:2020:553


 


 Usnesení místopředsedkyně Soudního dvora ze dne 9. července 2020 – Dekoback v. EUIPO

(Věc C193/20 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Přípustnost kasačních opravných prostředků – Článek 170a odst. 2 a 3 jednacího řádu Soudního dvora – Formální požadavky týkající se návrhu na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Neodstranění nedostatků – Nepřípustnost“

Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální požadavky – Nesplnění – Neodstranění nedostatků – Nepřípustnost

(Statut Soudního dvora, čl. 58a; jednací řád Soudního dvora, čl. 170a odst. 2 a 3)

(viz body 5, 6, 9–12)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá jako nepřípustný.

2)

Dekoback GmbH ponese vlastní náklady řízení.