Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Stuttgart (Германия), постъпило на 13 март 2020 г. — O./P. AG

(Дело C-138/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Stuttgart

Страни в главното производство

Жалбоподател: O.

Ответник: P. AG

Преюдициални въпроси

Тълкуване на понятието „измервателно-коригиращо устройство“

1-1:    Трябва ли член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/20071 да се тълкува и прилага в смисъл, че понятието „[конструктивен елемент]“ обхваща изключително само механични елементи на дадена физическа конструкция?

При отрицателен отговор на въпрос 1-1:

1-2:     Трябва ли член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че системата за контрол на емисиите обхваща само разположена след корпуса на двигателя уредба за пречистване на отработените газове (например под формата на окисляващи катализатори за дизелови двигатели, филтър/филтри за прахови частици за дизелови двигатели, катализатори за редукция на азотни оксиди (NOx)?

1-3:     Трябва ли член 3, точка 10 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че системата за контрол на емисиите включва мерки за намаляване на емисиите, прилагани както вътре, така и извън самия двигател?

Тълкуване на понятието „нормална експлоатация“

2-1:    Трябва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че понятието „нормална експлоатация“ описва само условията на движение, определени в NEDC (Нов европейски демонстрационен цикъл)?

При отрицателен отговор на въпрос 2-1:

2-2:     Трябва ли член 4, параграф 1, втора алинея във връзка с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че производителите са длъжни да гарантират, че и при ежедневна употреба се спазват граничните стойности, определени в приложение I към Регламента?

При утвърдителен отговор на въпрос 2-2:

2-3:     Трябва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че понятието „нормална експлоатация“ описва реалните условия на движение при ежедневна употреба?

При отрицателен отговор на въпрос 2-3:

2-4:     Трябва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че понятието „нормална експлоатация“ описва реалните условия на движение при ежедневна употреба при средна скорост от 33,6 km/h и максимална скорост от 120,00 km/h?

Допустимост на стратегии за контрол на емисиите в зависимост от температурата.

3-1:     Трябва ли член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че е забранено оборудване на превозни средства, при което компонент, който може да окаже влияние върху емисиите, е проектиран по начин, позволяващ степента на рециркулация на отработените газове да се настрои така, че да осигурява режим на слабо замърсяване само в интервала между 20 °C и 30 °C, а извън този температурен прозорец постепенно да намалява?

При отрицателен отговор на въпрос 3-1:

3-2:    Трябва ли член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че използването на измервателно-коригиращо устройство е все пак забранено, когато за целите на предпазване на двигателя то работи непрекъснато извън температурния интервал между 20 °C и 30 °C, в резултат на което рециркулацията на отработените газова е намалена в значителна степен?

Тълкуване на понятието „необходимо“ по смисъла на изключението.

4-1:    Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкува и прилага в смисъл, че необходимост от използване на измервателни коригиращи устройства по смисъла на тази разпоредба следва да се констатира само когато предпазването на двигателя от повреда или авария и безопасното управление на превозното средство не е можело да се осигурят дори с използването на най-добрата технология, налична към момента на типовото одобряване на съответния модел превозно средство?

При отрицателен отговор на въпрос 4-1:

4-2:     Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) [№ 715/2007] да се тълкува и прилага в смисъл, че наличието на необходимост от използване на измервателни коригиращи устройства по смисъла на тази разпоредба следва да се отхвърли, когато зададените в модула за управление на двигателя параметри са така подбрани, че системата за пречистване на отработените газове да не се включва или да работи само в ограничена степен поради предварително определената ѝ зависимост от температурите, които обичайно могат да се очакват през по-голямата част от годината?

Тълкуване на понятието „повреда“ по смисъла на изключението.

5-1:    Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) № 715/2017 да се тълкува и прилага в смисъл, че само двигателят следва да бъде предпазван от повреда?

5-2:    Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) № 715/2017 да се тълкува и прилага в смисъл, че понятието за повреда не следва да се прилага, когато са засегнати т.нар. износващи се части (като например клапанът за рециркулация на отработилите газове (EGR)?

5-3:     Трябва ли член 5, параграф 2, второ изречение, буква а) от Регламент (ЕО) № 715/2017 да се тълкува и прилага в смисъл, че следва да бъдат предпазвани от повреда или авария и други компоненти на превозното средство, и по-специално компонентите, разположени след изпускателната система?

Правни и санкционни последици от нарушенията на правото на ЕС.

6-1:    Трябва ли член 4, параграф 1, втора алинея, член 4, параграф 2, втора алинея, член 5, параграфи 1 и 2 и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкуват и прилагат в смисъл, че те защитават най-малкото и имуществото на приобретателя на превозно средство, което не отговаря на изискванията на Регламент(ЕО) № 715/2007?

При отрицателен отговор на въпрос 6-1:

6-2:    Трябва ли член 4, параграф 1, втора алинея, член 4, параграф 2, втора алинея, член 5, параграфи 1 и 2 и член 13 от Регламент (ЕО) № 715/2007 да се тълкуват и прилагат в смисъл, че държавите членки са длъжни да предвидят санкционен механизъм, който по съображения, свързани с осигуряването на effet utile, предоставя на приобретателите на превозни средства процесуална легитимация при предявяване на искове с оглед на прилагането на правото на Съюза относно регулирането на пазара?

6-3:     Трябва ли член 18, параграф 1 и член 26, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО2 да се тълкуват и прилагат в смисъл, че производителят нарушава задължението си за издаване на валиден сертификат за съответствие съгласно член 18, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО, ако е монтирал в превозното средство забранено измервателно-коригиращо устройство по смисъла на член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 715/2007, и че пускането на пазара на такова превозно средство нарушава забраната за продажба без валиден сертификат за съответствие съгласно член 26, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО?

6-4:     Цел ли е на Регламент (ЕО)№ 715/2007 и на Директива 2007/46/ЕО, с оглед на предвидените в приложение I към Регламент (ЕО)№ 715/2007 гранични стойности, респ. с оглед на сертификата за съответствие по смисъла на член 18, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО във връзка с Регламент (ЕО) № 385/20093 , да се установят такива права в защита на купувача, че при нарушение на предвидените в Регламента гранични стойности, обосноваващи качеството, респ. при нарушение на законодателството в областта на регистрацията на превозни средства, на равнище на правото на Съюза да се забрани на производителя да приспада облагите от ползването при връщане на превозното средство поради разваляне на договора за покупко-продажба?

____________

1 Регламент(ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 2007 г., стр. 1).

2     Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 2007 г., стр. 1).

3     Регламент (ЕО) № 385/2009 на Комисията от 7 май 2009 година за замяна на приложение IX към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива ) (ОВ L 118, 2009 г., стр. 13).