Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Stuttgart (Saksamaa) 13. märtsil 2020 – O. versus P. AG

(kohtuasi C-138/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Stuttgart

Põhikohtuasja pooled

Hageja: O.

Kostja: P. AG

Eelotsuse küsimused

1.    Mõiste „katkestusseade“ tõlgendamine

1-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punkti 101 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et mõiste „konstruktsioonielement“ hõlmab üksnes füüsilise moodustise mehaanilisi osi?

Juhul kui küsimusele 1-1 vastatakse eitavalt:

1-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punkti 10 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et heitekontrollisüsteem hõlmab vaid heitgaaside puhastusseadet, mis on mootoriagregaadile – näiteks diisli oksüdatsiooni katalüsaatorite, tahmafiltrite, NOx vähendamise katalüsaatorite kujul – lisatud?

1-3:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 3 punkti 10 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et heitekontrollisüsteem hõlmab nii mootorisiseseid kui ka mootoriväliseid heitkoguste vähendamise meetmeid?

2.    Mõiste „normaalne kasutamine“ tõlgendamine

2-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et mõiste „normaalne kasutamine“ hõlmab vaid uue Euroopa sõidutsükli sõidutingimusi?

Juhul kui küsimusele 2-1 vastatakse eitavalt:

2-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 4 lõiget 1 koosmõjus [artikli] 5 lõikega 1 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et tootja peab tagama, et määruse I lisas sätestatud piirväärtusi tuleb järgida ka igapäevasel kasutamisel?

Juhul kui küsimusele 2-2 vastatakse jaatavalt:

2-3:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et mõiste „normaalne kasutamine“ kirjeldab tegelikke sõidutingimusi igapäevasel kasutamisel?

Juhul kui küsimusele 2-3 vastatakse eitavalt:

2-4:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et mõiste „normaalne kasutamine“ kirjeldab tegelikke sõidutingimusi igapäevasel kasutamisel, võttes aluseks keskmise kiiruse 33,6 km/h ja maksimaalkiiruse 120,00 km/h?

3.    Temperatuurist sõltuvate heitevähendussüsteemide lubatavus

3-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et keelatud on sõidukivarustus, mille puhul on heitgaasi tagastuse määr heitkoguseid eeldatavasti mõjutava osa konstruktsiooni tõttu reguleeritud selliseks, et [see] tagab heite madala taseme vaid temperatuuril 20 °C kuni 30 °C ja väljaspool nimetatud temperatuurivahemikku see järk-järgult väheneb?

Juhul kui küsimusele 3-1 vastatakse eitavalt:

3-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõiget 2 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et katkestusseade on ikkagi keelatud, kui väljaspool temperatuurivahemikku 20 °C kuni 30 °C töötab see mootori kaitseks pidevalt, mistõttu heitgaasitagastuse määr märkimisväärselt väheneb?

4.    Mõiste „vajalik“ tõlgendamine erandit ette nägeva koosseisutunnuse tähenduses

4-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et katkestusseadmete kasutamine on viidatud sätte tähenduses vajalik ainult siis, kui mootori kaitset kahju või õnnetusjuhtumi eest ning sõiduki ohutut kasutamist ei olnud võimalik tagada ka juhul, kui kasutati tüübikinnituse väljastamise ajal asjaomase sõidukimudeli jaoks kättesaadavat tipptehnoloogiat?

Juhul kui küsimusele 4-1 vastatakse eitavalt:

4-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et katkestusseadmete kasutamine ei ole viidatud sätte tähenduses vajalik, kui mootori juhtimise parameetrid on valitud selliselt, et harilikult oodatavate temperatuuride tõttu ei toimi temperatuurist sõltuv heitgaasipuhastus suuremal osal aastast või toimib vaid piiratult?

5.    Mõiste „kahju“ tõlgendamine erandit ette nägeva koosseisutunnuse tähenduses

5-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et kahjustuste eest tuleb kaitsta ainult mootorit?

5-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et mõiste „kahju“ ei hõlma niinimetatud kuluvate osade (nt heitgaasitagastusklapp) kahjustusi?

5-3:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 teise lause punkti a tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et kahju või õnnetusjuhtumi eest tuleb kaitsta ka sõiduki muid osi, eelkõige heitgaasisüsteemi lisatud osi?

6.    Õiguslikud tagajärjed ja karistused Euroopa Liidu õiguse rikkumise korral

6-1:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 4 lõike 1 teist lõiku, artikli 4 lõike 2 teist lõiku, artikli 5 lõikeid 1 ja 2 ning artiklit 13 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et need kaitsevad ka sellise isiku vara, kes on ostnud sõiduki, mis määruse (EÜ) nr 715/2007 nõuetele ei vasta?

Juhul kui küsimusele 6-1 vastatakse eitavalt:

6-2:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 4 lõike 1 teist lõiku, artikli 4 lõike 2 teist lõiku, artikli 5 lõikeid 1 ja 2 ning artiklit 13 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et liikmesriigid peavad ette nägema sanktsioonide korra, mis annab soovitava toime (effet utile) kaalutlustel sõiduki ostjatele hagemisõiguse, et saavutada turgu korrastavate liidu õigusnormide järgimine?

6-3:    Kas direktiivi 2007/46/EÜ artikli 18 lõiget 1 ja [artikli] 26 lõiget 12 tuleb tõlgendada ja kohaldada nii, et tootja rikub direktiivi 2007/46/EÜ artikli 18 lõikes 1 sätestatud kohustust väljastada kehtiv vastavustunnistus, kui ta on paigaldanud sõidukisse keelatud katkestusseadme määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 tähenduses ja sellise sõiduki turulelaskmine rikub direktiivi 2007/46/EÜ artikli 26 lõikest 1 tulenevat keeldu müüa sõidukeid ilma kehtiva vastavustunnistuseta?

6-4:    Kas määruse (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ mõtte ja eesmärgiga on kooskõlas, et määruse (EÜ) nr 715/2007 I lisas sätestatud piirväärtused ja/või direktiivi 2007/46/EÜ artikli 18 lõikes 1 koosmõjus määrusega (EÜ) nr 385/20093 viidatud vastavustunnistus panevad aluse ostjat kaitsvatele õigustele, millest tuleneb, et määruses sätestatud kvaliteedipõhiste piirväärtuste ületamise ja/või turulelaskmist reguleerivate õigusnormide rikkumise korral ei anna liidu õigus tootjale õigust kasutada ostulepingu tagasitäitmisel tasaarveldamist sõiduki kasutamisest saadud hüvega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT 2007, L 171, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT 2007, L 263, lk 1).

3 Komisjoni 7. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 385/2009, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IX lisa (ELT 2009, L 118, lk 13).