Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Stuttgart (Saksa) on esittänyt 13.3.2020 – O. v. P. AG

(asia C-138/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Stuttgart

Pääasian asianosaiset

Kantaja: O.

Vastaaja: P. AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Käsitteen ”estolaite” tulkinta

1.1.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/20071 3 artiklan 10 alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että käsite ”rakenteeseen kuuluva laite” käsittää yksinomaan fyysisen rakenteen mekaaniset osat?

Jos kysymykseen 1.1. vastataan kieltävästi:

1.2.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 10 alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että päästöjenrajoitusjärjestelmä käsittää ainoastaan moottoriin jälkikäteen asennetun pakokaasujen puhdistuslaitteen (esimerkiksi dieselajoneuvojen hapetuskatalysaattorit, dieselhiukkassuodattimet tai typen oksidien (NOx) päästöjä vähentävät katalysaattorit)?

1.3.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 3 artiklan 10 alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että päästöjenrajoitusjärjestelmä käsittää sekä moottorin sisäiset että ulkoiset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi?

Käsitteen ”tavanomaisessa käytössä” tulkinta

2.1.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että käsitteellä ”tavanomaisessa käytössä” kuvataan ainoastaan ajo-olosuhteita uudessa eurooppalaisessa ajosyklissä (NEDC)?

Jos kysymykseen 2.1. vastataan kieltävästi:

2.2.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 4 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä 5 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava ja sovellettava siten, että valmistajien on taattava, että asetuksen liitteessä I säädettyjä raja-arvoja noudatetaan myös jokapäiväisessä käytössä?

Jos kysymykseen 2.2. vastataan myöntävästi:

2.3.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että käsitteellä ”tavanomaisessa käytössä” kuvataan tosiasiallisia ajo-olosuhteita jokapäiväisessä käytössä?

Jos kysymykseen 2.3. vastataan kieltävästi:

2.4.    Onko asetuksen (EY) [N:o 715/2007] 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että käsitteellä ”tavanomaisessa käytössä” kuvataan tosiasiallisia ajo-olosuhteita jokapäiväisessä käytössä, jossa keskinopeus on 33,6 km/h ja enimmäisnopeus 120,00 km/h?

Lämpötilaperusteisten päästöjenrajoitusstrategioiden sallittavuus

3.1.     Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että kiellettyä on ajoneuvon varustaminen siten, että se osa, joka voi vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu siten, että pakokaasun takaisinkierrätysosuus on säädetty niin, että [se] takaa vähäpäästöisen toimintamoodin vain 20 ja 30 celsiusasteen välillä ja että kyseinen osuus pienenee tämän lämpötilaikkunan ulkopuolella asteittain?

Jos kysymykseen 3.1. vastataan kieltävästi:

3.2.     Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että estolaite on samoin kielletty, jos se suojaa moottoria jatkuvasti 20–30 celsiusasteen lämpötilaikkunan ulkopuolella ja sen seurauksena pakokaasujen takaisinkierrätys vähenee merkittävästi?

Poikkeuksessa tarkoitetun käsitteen ”perustellusti tarpeen” tulkinta

4.1.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että päästöjenrajoitusjärjestelmien käytön on katsottava olevan perustellusti tarpeen kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla vain, jos kyseisen ajoneuvomallin tyyppihyväksynnän antamisajankohtana saatavilla olevan huipputekniikan käytöstä huolimatta ei voitu suojata moottoria vaurioitumiselta tai vahingolta eikä varmistaa ajoneuvon turvallista toimintaa?

Jos kysymykseen 4.1. vastataan kieltävästi:

4.2.    Onko asetuksen (EY) [N:o 715/2007] 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että päästöjenrajoitusjärjestelmien käytön ei ole katsottava olevan perustellusti tarpeen kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, jos moottorinohjausjärjestelmään tältä osin tallennetut parametrit on valittu siten, että lämpötilaperusteisuutensa vuoksi pakokaasujen puhdistus ei käynnisty ollenkaan tai käynnistyy ainoastaan rajoitetusti suurimman osan vuodesta odotettavissa olevien lämpötilojen vuoksi?

Poikkeuksessa tarkoitetun käsitteen ”vaurioituminen” tulkinta

5.1.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että tarkoitus on suojata ainoastaan moottoria vaurioitumiselta?

5.2.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että vaurioitumisen käsitteestä ei katsota olevan kyse, jos se koskee niin kutsuttuja kuluvia osia (kuten EGR-venttiiliä)?

5.3.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että tarkoitus on suojata vaurioitumiselta tai vahingolta myös muita ajoneuvon osia, erityisesti pakokaasujen käsittelemiseksi asennettuja komponentteja?

Unionin oikeuden rikkomisen oikeudelliset vaikutukset ja seuraamukset

6.1.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 4 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 4 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 13 artiklaa tulkittava ja sovellettava siten, että niillä suojataan ainakin myös ajoneuvon, joka ei ole asetuksen (EY) N:o 715/2007 vaatimusten mukainen, ostajan omaisuutta?

Jos kysymykseen 6.1. vastataan kieltävästi:

6.2.    Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 4 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, 4 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 13 artiklaa tulkittava ja sovellettava siten, että jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamusmekanismista, jossa ajoneuvojen ostajille annetaan tehokkaaseen vaikutukseen liittyvistä syistä kanneoikeus markkinoita säätelevän unionin oikeuden noudattamisen takaamiseksi?

6.3.    Onko direktiivin 2007/46/EY2 18 artiklan 1 kohtaa ja 26 [artiklan] 1 kohtaa tulkittava ja sovellettava siten, että valmistaja rikkoo direktiivin 2007/46/EY 18 artiklan 1 kohdan mukaista velvollisuuttaan antaa voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus, jos se on asentanut ajoneuvoon asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kielletyn estolaitteen, ja tällaisen ajoneuvon markkinoille saattaminen rikkoo direktiivin 2007/46/EY 26 artiklan 1 kohdan mukaista kieltoa myydä ajoneuvoja, joita ei ole varustettu voimassa olevalla vaatimustenmukaisuustodistuksella?

6.4.     Onko asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY tavoitteena ja tarkoituksena, että asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I vahvistetut päästörajat tai direktiivin 2007/46/EY 18 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä asetuksen (EY) N:o 385/20093 kanssa, tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus synnyttävät ostajia suojaavia oikeuksia siten, että laadun perustana olevien asetuksen päästörajojen tai ajoneuvon rekisteröintiä koskevien säännösten rikkomisesta seuraa, ettei valmistaja saa unionin oikeuden nojalla vähentää maksettavasta korvauksesta ajoneuvon käytöstä saatua etua, jos ajoneuvoa koskeva sopimus purkautuu?

____________

1 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1)

2 Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (EUVL 2007, L 263, s. 1)

3 Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (puitedirektiivi) liitteen IX korvaamisesta 7.5.2009 tehty komission asetus (EY) N:o 385/2009 (EUVL 2009, L 118, s. 13).