Language of document :

2020 m. kovo 13 d. Landgericht Stuttgart (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje O. / P. AG

(Byla C-138/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Stuttgart

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: O.

Atsakovė: P. AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Sąvokos „valdiklis“ aiškinimas

1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/20071 3 straipsnio 10 punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad sąvoka „sudedamoji konstrukcijos dalis“ apima tik mechaninius fizinės struktūros elementus?

Jei į pirmojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

1-2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 10 punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad išmetamų teršalų kontrolės sistema apima tik už variklio esančius išmetamųjų dujų valymo įrenginius (pavyzdžiui, dyzelino oksidacijos katalizatoriaus, dyzelino kietųjų dalelių filtro (filtrų), NOx redukavimo katalizatorių pavidalu)?

1-3.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 10 punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad išmetamų teršalų kontrolės sistema apima ir variklio vidaus, ir išorines išmetamųjų teršalų mažinimo priemones?

2.    Sąvokos „įprastai naudojama“ aiškinimas

2-1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad sąvoka „įprastai naudojama“ apibūdinamos tik NEVC (naujasis Europos važiavimo ciklas) ciklo važiavimo sąlygos?

Jei į antrojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

2-2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, siejamą su 5 straipsnio 1 dalimi, reikia aiškinti ir taikyti taip, kad gamintojai privalo užtikrinti, kad šio reglamento I priede nustatytų ribinių verčių būtų laikomasi ir kasdienio naudojimo metu?

Jei į antrojo klausimo antrą dalį būtų atsakyta teigiamai:

2-3.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad sąvoka „įprastai naudojama“ apibūdinamos realios kasdienio vairavimo sąlygos?

Jei į antrojo klausimo trečią dalį būtų atsakyta neigiamai:

2-4.    Ar Reglamento (EB) [Nr. 715/2007] 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad sąvoka „įprastai naudojama“ apibūdinamos realios kasdienio vairavimo sąlygos, grindžiamos vidutiniu 33,6 km/val. greičiu ir didžiausiu 120,00 km/val. greičiu?

3.    Nuo temperatūros priklausančių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo strategijų priimtinumas

3-1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, jog draudžiama transporto priemonės sudedamąją dalį, kuri gali turėti įtakos teršalų išmetimui, sukonstruoti taip, kad recirkuliuojamų išmetamųjų dujų kiekio reguliavimu mažos taršos režimas užtikrinamas tik tarp 20°C ir 30°C, o temperatūrai nukrypus nuo šio intervalo dujų kiekis laipsniškai mažinamas?

Jei į trečiojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

3-2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad valdiklis vis dėlto yra draudžiamas, jei, siekiant apsaugoti variklį, jo veikimo temperatūra nuolat neatitinka 20–30°C temperatūros intervalo ir todėl smarkiai sumažėja išmetamųjų dujų recirkuliacija?

4.    Sąvokos „būtinumas“, kaip išimties sąlygos, aiškinimas

4-1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad būtinumas naudoti valdiklius pripažįstamas pagal šią normą tik tuo atveju, jei variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos ir saugaus transporto priemonės naudojimo nebuvo galima užtikrinti naudojantis pažangiausiomis technologijomis, kurios egzistavo atitinkamo transporto priemonės modelio tipo patvirtinimo metu?

Jei į ketvirtojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

4-2.    Ar Reglamento (EB) [Nr. 715/2007] 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad būtinumas naudoti valdiklius pagal šią normą turi būti paneigtas, jei variklio reguliavimo parametrai nustatyti taip, kad dėl juose nustatytų temperatūros ribų didžiąją metų dalį dėl tikėtinos temperatūros išmetamųjų dujų valymas neaktyvuojamas arba atliekamas tik ribotai?

5.    Sąvokos „pažeidimas“, kaip išimties sąlygos, aiškinimas

5-1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad nuo pažeidimo turi būti apsaugotas tik variklis?

5-2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad pažeidimo sąvoka turi būti netaikoma, jei pažeidžiamos vadinamosios susidėvinčios dalys (pavyzdžiui, išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas)?

5-3.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalies antro sakinio a punktą reikia aiškinti ir taikyti taip, kad nuo pažeidimo ar avarijos turi būti apsaugotos ir kitos transporto priemonės sudedamosios dalys, visų pirma už išmetamųjų dujų sistemos esantys komponentai?

6.    Sąjungos teisės pažeidimų teisiniai padariniai ir sankcijos

6-1.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 5 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 13 straipsnį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad šiomis nuostatomis bent jau saugomas ir tas transporto priemonės pirkėjo turtas, kuris neatitinka Reglamento (EB) Nr. 715/2007 reikalavimų?

Jei į šeštojo klausimo pirmą dalį būtų atsakyta neigiamai:

6-2.    Ar Reglamento (EB) Nr. 715/2007 4 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, 4 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, 5 straipsnio 1 ir 2 dalis ir 13 straipsnį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad valstybės narės turi numatyti sankcijų mechanizmą, pagal kurį siekiant effet utile transporto priemonių pirkėjams būtų suteikiama teisė pareikšti ieškinį dėl rinką reguliuojančios Sąjungos teisės įgyvendinimo?

6-3.    Ar Direktyvos 2007/46/EB2 18 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti ir taikyti taip, kad gamintojas pažeidžia savo pareigą išduoti galiojantį atitikties liudijimą pagal Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalį, jei transporto priemonėje yra įmontavęs draudžiamą valdiklį, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį, o pateikus tokią transporto priemonę į rinką pažeidžiamas draudimas prekiauti neturint galiojančio atitikties liudijimo pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio 1 dalį?

6-4.    Ar toks supratimas, kad Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede nustatytomis ribinėmis vertėmis arba atitikties liudijimu, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB 18 straipsnio 1 dalyje, siejamoje su Reglamentu (EB) Nr. 385/20093 , sukuriamos pirkėjus ginančios teisės uždraudžiant gamintojui išskaityti kompensaciją už naudojimąsi atkuriant teisinę padėtį transporto priemonės pirkimo atveju dėl reglamente nustatytų kokybę grindžiančių ribinių verčių arba teisės registruoti pažeidimų, atitinka Reglamentu (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyva 2007/46/EB siekiamus tikslus?

____________

1 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007, p. 1).

2 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007, p. 1).

3 2009 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 385/2009, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, IX priedas (Pagrindų direktyva) (OL L 118, 2009, p. 13).