Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 13 marca 2020 r. – O / P. AG

(Aprawa C-138/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landgericht Stuttgart

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: O.

Strona pozwana: P. AG

Pytania prejudycjalne

Wykładnia pojęcia „urządzenia ograniczającego skuteczność działania”

1.1:    Czy art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 715/20071 należy interpretować i stosować w ten sposób, że pojęcie „elementu konstrukcyjnego” obejmuje wyłącznie elementy mechaniczne fizycznej konstrukcji?

W przypadku udzielenia na pytanie 1.1 odpowiedzi przeczącej:

1.2:     Czy art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że układ kontroli emisji zanieczyszczeń obejmuje wyłącznie urządzenie oczyszczające gazy spalinowe umieszczone na wylocie silnika (np. w postaci katalizatorów utleniających do silników wysokoprężnych, filtrów cząstek stałych do silników wysokoprężnych, katalizatorów redukujących emisje NOx)?

1.3:     Czy art. 3 pkt 10 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że układ kontroli emisji zanieczyszczeń obejmuje zarówno wewnątrzsilnikowe, jak i pozasilnikowe działania mające na celu zmniejszenie emisji?

Wykładnia pojęcia „normalnego użytkowania”

2.1:    Czy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że pojęcie „normalnego użytkowania” obejmuje jedynie warunki jazdy w ramach nowego europejskiego cyklu jezdnego („NEDC”)?

W przypadku udzielenia na pytanie 2.1 odpowiedzi przeczącej:

2.2:     Czy art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z [art.] 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że producenci muszą zapewnić zachowanie wartości dopuszczalnych określonych w załączniku I do rozporządzenia również w codziennym użytkowaniu?

W przypadku udzielenia na pytanie 2.2 odpowiedzi twierdzącej:

2.3:     Czy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że pojęcie „normalnego użytkowania” opisuje rzeczywiste warunki jazdy w codziennym użytkowaniu?

W przypadku udzielenia na pytanie 2.3 odpowiedzi przeczącej:

2.4:     Czy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) [nr 715/2007] należy interpretować i stosować w ten sposób, że pojęcie „normalnego użytkowania” obejmuje rzeczywiste warunki jazdy w codziennym użytkowaniu przy założeniu średniej prędkości 33,6 km/h i prędkości maksymalnej 120,00 km/h?

Dopuszczalność strategii kontroli emisji w zależności od temperatury

3.1:     Czy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że zabronione jest wyposażenie pojazdu, które zakłada, że część mająca potencjalny wpływ na emisję zanieczyszczeń jest tak skonstruowana, że szybkość recyrkulacji spalin ustawia się w ten sposób, iż tylko pomiędzy 20 a 30°C gwarantuje ona tryb o niskiej emisji szkodliwych substancji, a poza tym zakresem temperatur stopniowo się zmniejsza?

W przypadku udzielenia na pytanie 3.1 odpowiedzi przeczącej:

3.2:     Czy art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że urządzenie ograniczające skuteczność działania jest jednak zabronione, jeżeli działa nieprzerwanie poza zakresem temperatur 20–30°C w celu zabezpieczenia silnika, istotnie zmniejszając tym samym recyrkulację spalin?

Wykładnia pojęcia „niezbędny” w rozumieniu przesłanek faktycznych zastosowania wyłączenia

4.1:    Czy art. 5 ust. 2 zdanie drugie lit. a) rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że niezbędność zastosowania urządzenia ograniczającego skuteczność działania w rozumieniu tej normy należy potwierdzić wyłącznie w przypadku, kiedy zabezpieczenia silnika przed uszkodzeniem lub awarią i bezpieczeństwa użytkowania pojazdu nie można było zapewnić nawet przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii dostępnej w momencie uzyskania homologacji typu dla danego modelu pojazdu?

W przypadku udzielenia na pytanie 4.1 odpowiedzi przeczącej:

4.2:     Czy art. 5 ust. 2 zdanie drugie lit. a) rozporządzenia (WE) [nr 715/2007] należy interpretować i stosować w ten sposób, że należy zaprzeczyć konieczności zastosowania urządzenia ograniczającego skuteczność działania w rozumieniu tej normy, jeżeli parametry zapisane w urządzeniu regulującym pracę silnika są tak dobrane, że oczyszczanie gazów spalinowych nie jest włączane lub jest włączane jedynie w ograniczonym zakresie ze względu na zaprogramowaną zależność od temperatury w związku ze zwykłymi temperaturami występującymi przez większą część roku?

Wykładnia pojęcia „uszkodzenia” w rozumieniu przesłanek faktycznych zastosowania wyłączenia

5.1:    Czy art. 5 ust. 2 zdanie drugie lit. a) rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że przed uszkodzeniem ma być zabezpieczony jedynie silnik?

5.2:    Czy art. 5 ust. 2 zdanie drugie lit. a) rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że należy zaprzeczyć wystąpieniu uszkodzenia, jeśli dotyczy ono tak zwanych części zużywalnych (na przykład zaworu recyrkulacji spalin)?

5.3:     Czy art. 5 ust. 2 zdanie drugie lit. a) rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że przed uszkodzeniem lub awarią należy zabezpieczyć również inne części pojazdu, w szczególności elementy umieszczone na wylocie układu wydechowego?

Skutki prawne i sankcyjne naruszeń prawa Unii

6.1:    Czy art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 należy interpretować i stosować w ten sposób, że chronią one co najmniej również majątek nabywcy pojazdu, który nie odpowiada wymogom rozporządzenia (WE) nr 715/2007?

W przypadku udzielenia na pytanie 6.1 odpowiedzi przeczącej:

6.2:    Czy art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 13 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 interpretować i stosować w ten sposób, że państwa członkowskie muszą przewidzieć mechanizm sankcji, który ze względu na effet utile przyzna nabywcom pojazdów prawo do wytoczenia powództwa mającego na celu egzekwowanie prawa Unii w dziedzinie regulacji rynku?

6.3:     Czy art. 18 ust. 1 i [art.] 26 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE2 należy interpretować i stosować w ten sposób, że producent narusza swój obowiązek wydania ważnego certyfikatu zgodności zgodnie z art. 18 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE, jeżeli zamontował w pojeździe zabronione urządzenie ograniczające skuteczność działania w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, a wprowadzenie do obrotu takiego pojazdu narusza zakaz sprzedaży bez ważnego certyfikatu zgodności na podstawie art. 26 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE?

6.4:     Czy cel i intencja rozporządzenia (WE) nr 715/2007 oraz dyrektywy 2007/46/WE sprowadzają się do tego, aby wartości dopuszczalne określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007 lub certyfikat zgodności w rozumieniu art. 18 ust. 1 dyrektywy 2007/46/WE w związku z rozporządzeniem (WE) nr 385/20093 były podstawą praw chroniących nabywców w ten sposób, że naruszenie będących wyznacznikiem jakości wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu lub przepisów dotyczących rejestracji stoi w świetle prawa Unii na przeszkodzie uwzględnieniu wobec producenta korzyści wynikających z użytkowania pojazdu w przypadku zwrotu wzajemnych świadczeń z tytułu nieważnej umowy sprzedaży pojazdu?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. 2007, L 171, s. 1).

2 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz.U. 2007, L 263, s. 1).

3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009 r. zastępujące załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ( dyrektywy ramowej) (Dz.U. 2009, L 118, S. 13).