Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stuttgart (Nemecko) 13. marca 2020 – O./P. AG

(vec C-138/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Stuttgart

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: O.

Žalovaná: P. AG

Prejudiciálne otázky

1.    Výklad pojmu „rušiace zariadenie“

1-1:    Má sa článok 3 bod 10 nariadenia (ES) č. 715/20071 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že pojem „konštrukčný prvok“ zahŕňa výlučne mechanické časti fyzickej konštrukcie?

V prípade zápornej odpovede na otázku 1-1:

1-2:    Má sa článok 3 bod 10 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že do systému regulácie emisií je zahrnuté len zariadenie na čistenie výfukových plynov, ktoré je do motora neskôr zabudované (napríklad vo forme dieselových oxidačných katalyzátorov, filtrov tuhých častíc vznetových motorov, redukčných katalyzátorov NOx)?

1-3:    Má sa článok 3 bod 10 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že do systému regulácie emisií sú zahrnuté opatrenia na znižovanie emisií tak v motore, ako aj mimo neho?

2.    Výklad pojmu „bežné používanie“

2-1:    Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že pojem „bežné používanie“ opisuje len podmienky jazdy v novom európskom jazdnom cykle (NEDC)?

V prípade zápornej odpovede na otázku 2-1:

2-2:    Má sa článok 4 ods. 1 druhý pododsek v spojení s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že výrobcovia musia zabezpečiť, aby sa limitné hodnoty stanovené v prílohe I nariadenia dodržiavali aj pri bežnom používaní?

V prípade kladnej odpovede na otázku 2-2:

2-3:    Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že pojem „bežné používanie“ opisuje skutočné jazdné podmienky pri bežnom používaní?

V prípade zápornej odpovede na otázku 2-3:

2-4:    Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že pojem „bežné používanie“ opisuje skutočné jazdné podmienky pri bežnom používaní vychádzajúc z priemernej rýchlosti 33,6 km/H a maximálnej rýchlosti 120,00 km/h?

3.    Prípustnosť stratégií znižovania emisií v závislosti od teploty

3-1:    Má sa článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že je zakázané vybavenie vozidla, kde je súčiastka, ktorá pravdepodobne ovplyvňuje emisné procesy, navrhnutá tak, aby miera recyklácie výfukových plynov bola regulovaná tak, aby zabezpečovala režim nízkeho znečistenia len pri teplote medzi 20° a 30°C a mimo tohto teplotného okna postupne klesá?

V prípade zápornej odpovede na otázku 3-1:

3-2:    Má sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že rušiace zariadenie je rovnako zakázané, ak funguje nepretržite mimo teplotného okna medzi 20° a 30°C na ochranu motora a tým je značne znížená recyklácia výfukových plynov?

4.    Výklad pojmu „potreba“ v zmysle výnimky

4-1:    Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že použitie rušiacich zariadení v zmysle predpisu je potrebné len vtedy, ak ani pri použití špičkovej technológie, ktorá je dostupná v okamihu získania typového schválenia pre jednotlivý model motorového vozidla, nie je zabezpečená ochrana motora pred poškodením alebo nehodou a bezpečná prevádzka vozidla?

V prípade zápornej odpovede na otázku 4-1:

4-2:    Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že potreba použitia rušiacich zariadení v zmysle predpisu nie je daná, ak parametre uložené v riadení motora sú zvolené tak, že recyklácia výfukových plynov z dôvodu jej závislosti od teploty na základe bežne očakávaných teplôt počas väčšiny roka nie je aktivovaná vôbec alebo len obmedzene?

5.    Výklad pojmu „poškodenie“ v zmysle výnimky

5-1:    Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že pred poškodením by mal byť chránený len motor?

5-2:    Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že nejde o poškodenie, ak sú dotknuté takzvané súčiastky podliehajúce rýchlemu opotrebeniu (ako napríklad ventil na recykláciu výfukových plynov)?

5-3:    Má sa článok 5 ods. 2 druhá veta písm. a) nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že aj iné súčiastky vozidla, najmä súčiastky uložené vo výfukovej časti, by mali byť chránené pred poškodením alebo nehodou?

6.    Právne a sankčné účinky porušenia práva EÚ

6-1:    Má sa článok 4 ods. 1 druhý pododsek, článok 4 ods. 2 druhý pododsek, článok 5 ods. 1 a ods. 2, ako aj článok 13 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že chráni aspoň tiež majetok nadobúdateľa vozidla, ktoré nezodpovedá požiadavkám nariadenia (ES) č. 715/2007?

V prípade zápornej odpovede na otázku 6-1:

6-2:    Má sa článok 4 ods. 1 druhý pododsek, článok 4 ods. 2 druhý pododsek, článok 5 ods. 1 a ods. 2, ako aj článok 13 nariadenia (ES) č. 715/2007 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že členské štáty musia upraviť sankčný mechanizmus, ktorý nadobúdateľom vozidiel z dôvodov effet utile priznáva oprávnenie podať žalobu, aby presadili ustanovenia práva Únie o regulácii trhu?

6-3:    Má sa článok 18 ods. 1 a článok 26 ods. 1 smernice 2007/46/ES2 vykladať a uplatniť v tom zmysle, že výrobca porušuje svoju povinnosť vydať platné osvedčenie o zhode podľa článku 18 ods. 1 smernice 2007/46/ES, ak do vozidla zabudoval nedovolené rušiace zariadenie v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 a uvedenie takéhoto vozidla do obehu porušuje zákaz predaja bez platného osvedčenia o zhode podľa článku 26 ods. 1 smernice 2007/46/ES?

6-4:    Je cieľom a úmyslom nariadenia (ES) č. 715/2007, ako aj smernice 2007/46/ES to, že limitné hodnoty určené v prílohe I nariadenia (ES) č. 715/2007, respektíve osvedčenie o zhode v zmysle článku 18 ods. 1 smernice 2007/46/ES v zmysle nariadenia (ES) č. 385/20093 , zakladajú práva na ochranu kupujúcich tak, že porušenie kvalitatívnych limitných hodnôt nariadenia, respektíve porušenie práva o schvaľovaní, zakazuje započítanie výhod z používania voči výrobcovi v prípade vrátenia vozidla?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 2007, s. 1).

3 Nariadenie Komisie (ES) č. 385/2009 zo 7. mája 2009 , ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 118, 2009, s. 13).