Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Stuttgart (Nemčija) 13. marca 2020 - O./P. AG

(Zadeva C-138/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Stuttgart

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: O.

Tožena stranka: P. AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Razlaga pojma „odklopna naprava“

1-1:    Ali je treba člen 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/20071 razlagati in uporabljati tako, da so s pojmom „del vozila“ zajeti le izključno mehanski elementi neke fizične tvorbe?

Če je odgovor na vprašanje 1-1 nikalen:

1-2:     Ali je treba člen 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da so s sistemom za uravnavanje emisij zajete le naprave za čiščenje izpušnih plinov, ki so z vidika delovanja motorja za motorjem (na primer oksidacijski katalizatorji za dizelske motorje, filtri trdinh delcev, redukcijski katalizatorji NOx)?

1-3:     Ali je treba člen 3, točka 10, Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da so s sistemom za uravnavanje emisij zajeti tako ukrepi za zmanjšanje emisij, ki se izvajajo znotraj motorja, kot ti, ki se izvajajo zunaj motorja?

2.    Razlaga pojma „normalna uporaba“

2-1:    Ali je treba člen 5(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da pojem „normalna uporaba“ vključuje samo vozne pogoje novega evropskega voznega cikla?

Če je odgovor na vprašanje 2-1 nikalen:

2-2:     Ali je treba člen 4(1), drugi pododstavek, v povezavi s [členom] 5(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da morajo proizvajalci zagotoviti, da so mejne vrednosti iz Priloge I k tej uredbi spoštovane tudi v vsakdanji uporabi?

Če je odgovor na vprašanje 2-2 pritrdilen:

2-3:     Ali je treba člen 5(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da pojem „normalna uporaba“ pomeni dejanske vozne pogoje pri vsakdanji uporabi?

Če je odgovor na vprašanje 2-3 nikalen:

2-4:     Ali je treba člen 5(1) Uredbe (ES) [št. 715/2007] razlagati in uporabljati tako, da pojem „normalna uporaba“ pomeni dejanske vozne pogoje pri vsakdanji uporabi ob predpostavki, da je povprečna hitrost 33,6 km/h, največja hitrost pa 120,00 km/h?

3.    Dopustnost strategij za uravnavanje emisij, ki temeljijo na temperaturi

3-1:     Ali je treba člen 5(1) Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da je nedopustna oprema vozila, pri kateri je sestavni del, ki verjetno lahko vpliva na emisije, zasnovan tako, da je stopnja vračanja izpušnih plinov uravnavana na način, da je le med 20° C in 30 °C tolikšna, da je zagotovljeno obratovanje v načinu z nizko emisijo onesnaževal, zunaj tega temperaturnega okna pa se postopoma zmanjšuje?

Če je odgovor na vprašanje 3-1 nikalen:

3-2:     Ali je treba člen 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da je odklopna naprava nedopustna tudi v primeru, če zunaj temperaturnega okna od 20° C do 30 °C zaradi zaščite motorja ves čas deluje in je zaradi tega vračanje izpušnih plinov občutno zmanjšano?

4.    Razlaga pojma „upravičena potreba“ kot elementa izjeme

4-1:    Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da je potreba po uporabi odklopnih naprav v smislu te določbe upravičena le tedaj, kadar tudi z uporabo vrhunske tehnologije, razpoložljive v času pridobitve homologacije za konkretni model vozila, ni bilo mogoče zagotoviti zaščite motorja pred poškodbami ali okvarami in varnega delovanja vozila?

Če je odgovor na vprašanje 4-1 nikalen:

4-2:     Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) [št. 715/2007] razlagati in uporabljati tako, da je treba šteti, da potreba po uporabi odklopnih naprav ni upravičena v smislu te določbe, če so parametri, shranjeni v krmilnem sistemu motorja, izbrani tako, da se čiščenje izpušnih plinov zaradi vnaprej programirane odvisnosti od temperaturnih vrednosti ob temperaturah, ki se običajno pričakujejo v večini leta, ne aktivira ali pa se aktivira le v omejenem obsegu?

5.    Razlaga pojma „poškodb“ kot elementa izjeme

5-1:    Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da mora biti pred poškodbami zaščiten le motor?

5-2:    Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da pojma poškodb ni mogoče uporabiti, če so prizadeti tako imenovani obrabljivi deli (kot na primer ventil EGR)?

5-3:     Ali je treba člen 5(2), drugi stavek, točka (a), Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da bi morali biti tudi drugi sestavni deli vozila, zlasti komponente, ki so v izpušnem sistemu, zaščiteni pred poškodbami ali okvaro?

6.    Pravni učinki kršitev prava Unije in učinki sankcij za te kršitve

6-1:    Ali je treba člene 4(1), drugi pododstavek, in (2), drugi pododstavek, 5(1) in (2) ter 13 Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da je z njimi varovano tudi vsaj premoženje pridobitelja vozila, ki ne ustreza zahtevam Uredbe (ES) št. 715/2007?

Če je odgovor na vprašanje 6-1 nikalen:

6-2:    Ali je treba člene 4(1), drugi pododstavek, in (2), drugi pododstavek, 5(1) in (2) ter 13 Uredbe (ES) št. 715/2007 razlagati in uporabljati tako, da morajo države članice določiti mehanizem sankcij, s katerim se pridobiteljem vozil zaradi zahtev načela polnega učinka prizna tožbeno upravičenje za uveljavljanje pravic iz določb prava Unije o ureditvi trga?

6-3:     Ali je treba člena 18(1) in 26(1) Direktive 2007/46/ES2 razlagati in uporabljati tako, da proizvajalec krši svojo obveznost izdaje veljavnega certifikata o skladnosti iz člena 18(1) Direktive 2007/46/ES, če v vozilo vgradi nedopustno odklopno napravo v smislu člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007, in da dajanje takega vozila na trg pomeni kršitev prepovedi prodaje brez veljavnega certifikata o skladnosti iz člena 26(1) Direktive 2007/46/ES?

6-4:     Ali sta cilj in namen Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES, da mejne vrednosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2007 oziroma certifikat o skladnosti v smislu člena 18(1) Direktive 2007/46/ES v povezavi z Uredbo (ES) št. 385/20093 pomenijo tako podlago pravic za zaščito kupcev, da je v primeru kršitev mejnih vrednosti za opredelitev kakovosti iz Uredbe oziroma kršitev določb prava o registraciji vozil na podlagi prava Unije prepovedano, da se v položaju, v katerem kupec v razmerju do proizvajalca razdre pogodbo o nakupu vozila, upoštevajo koristi iz uporabe?

____________

1 Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL 2007, L 171, str. 1).

2 Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna Direktiva) (UL 2007, L 263, str. 1).

3 Uredba Komisije (ES) št. 385/2009 z dne 7. maja 2009 o nadomestitvi Priloge IX k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ( okvirna direktiva ) (UL 2009, L 118, str. 13).