Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Stuttgart (Tyskland) den 13 mars 2020 – O. mot P. AG

(Mål C-138/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Stuttgart

Parter i det nationella målet

Klagande: O.

Motpart: P. AG

Tolkningsfrågor

1.    Tolkning av begreppet manipulationsanordning

1-1:    Ska artikel 3 punkt 10 i förordning (EG) nr 715/20071 tolkas och tillämpas så, att begreppet ”del av konstruktion” endast och uteslutande avser mekaniska komponenter i en fysisk enhet?

För det fall att fråga 1-1 besvaras nekande:

1-2:     Ska artikel 3 punkt 10 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att systemet för kontroll av utsläpp endast omfattar en avgasreningsanordning som monterats längre bak i motor- och avgassystemet (till exempel dieseloxidationskatalysator, dieselpartikelfilter, NOx-reduktionskatalysator)?

1-3:     Ska artikel 3 punkt 10 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att systemet för kontroll av utsläpp omfattar både motorinterna och motorexterna åtgärder för minskning av utsläpp?

2.    Tolkning av begreppet normal användning

2-1:    Ska artikel 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att begreppet ”normal användning” endast avser körförhållanden inom ramen för NEDC-testcykeln?

För det fall att fråga 2-1 besvaras nekande:

2-2:     Ska artikel 4.1 andra stycket jämförd med [artikel] 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att tillverkaren ska garantera att de utsläppsgränser som anges i bilaga I till förordningen iakttas även vid vardagsbruk?

För det fall att fråga 2-2 besvaras jakande:

2-3:     Ska artikel 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att begreppet ”normal användning” avser faktiska vardagliga körförhållanden?

För det fall att fråga 2-3 besvaras nekande:

2-4:     Ska artikel 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att begreppet ”normal användning” avser faktiska vardagliga körförhållanden med utgångspunkt i en genomsnittshastighet på 33,6 km/h och en maximal hastighet på 120,00 km/h?

3.    Huruvida en temperaturberoende strategi för att minska utsläpp är tillåten

3-1:     Ska artikel 5.1 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att det inte är tillåtet att installera en anordning på ett fordon i vilken en komponent som kan antas påverka fordonets utsläpp är konstruerad på ett sådant sätt att nivån av avgasåterföring regleras så, att [den] endast garanterar ett läge med låga utsläpp mellan 20° och 30°C, vilket gradvis avaktiveras utanför detta temperaturintervall?

För det fall att fråga 3-1 besvaras nekande:

3-2:     Ska artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att en manipulationsanordning ändå är otillåten, om den fortlöpande arbetar utanför temperaturintervallet mellan 20°och 30°C för att skydda motorn, vilket medför att avgasåterföringen minskar avsevärt?

4.    Tolkning av begreppet nödvändig, i den mening som avses i undantagsbestämmelsen

4-1:    Ska artikel 5.2 andra meningen a i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att användningen av en manipulationsanordning ska anses vara nödvändig, i den mening som avses i bestämmelsen, om det inte hade varit möjligt att skydda motorn mot skador eller olyckor samt garantera säker körning, även om den senaste tekniken som var tillgänglig för den aktuella fordonsmodellen vid tillfället då typgodkännandet beviljades hade använts?

För det fall att fråga 4-1 besvaras nekande:

4-2:     Ska artikel 5.2 andra meningen a i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att användningen av en manipulationsanordning inte ska anses vara nödvändig, i den mening som avses i bestämmelsen, när de inställningar som gjorts i motorkontrollenheten valts på ett sådant sätt att avgasreningen på grund av de temperaturer som angetts, utifrån de temperaturer som normalt förväntas under större delen av året, inte aktiveras eller endast aktiveras i begränsad omfattning?

5.    Tolkning av begreppet skador, i den mening som avses i undantagsbestämmelsen

5-1:    Ska artikel 5.2 andra meningen a i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att det endast är motorn som ska skyddas mot skador?

5-2:    Ska artikel 5.2 andra meningen a i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att begreppet skador inte omfattar så kallade slitdelar (till exempel EGR-ventilen)?

5-3:     Ska artikel 5.2 andra meningen a i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att även andra komponenter i fordonet, i synnerhet komponenterna längre bak i avgassystemet, ska skyddas mot skador eller olyckor?

6.    Rättsverkan av och påföljder vid överträdelser av unionsrätten

6-1:    Ska artikel 4.1 andra stycket, artikel 4.2 andra stycket, artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att de åtminstone även skyddar en bilköpares tillgångar vid köp av ett fordon som inte uppfyller kriterierna i förordning (EG) nr 715/2007?

För det fall att fråga 6-1 besvaras nekande:

6-2:    Ska artikel 4.1 andra stycket, artikel 4.2 andra stycket, artikel 5.1 och 5.2 samt artikel 13 i förordning (EG) nr 715/2007 tolkas och tillämpas så, att medlemsstaterna är skyldiga att med hänsyn till principen om effet utile införa en sanktionsmekanism vilken ger bilköparna möjlighet att väcka talan för att genomföra den marknadsreglerande unionsrätten.

6-3:     Ska artikel 18.1 och [artikel] 26.1 i direktiv 2007/46/EG2 tolkas och tillämpas så, att tillverkaren åsidosätter sin skyldighet att utfärda ett giltigt intyg om överensstämmelse enligt artikel 18.1 i direktiv 2007/46/EG, om tillverkaren har installerat en otillåten manipulationsanordning, i den mening som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007, och om ibruktagandet av ett sådant fordon strider mot förbudet att sälja fordon som saknar ett giltigt intyg om överensstämmelse enligt artikel 26.1 i direktiv 2007/46/EG?

6-4:     Är ändamålet och syftet med förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG att gränsvärdena som fastställs i bilaga I till förordning (EG) nr 715/2007 och intyget om överensstämmelse i den mening som avses i artikel 18.1 i direktiv 2007/46/EG jämförd med förordning (EG) nr 385/20093 ska ge upphov till rättigheter till skydd för köparen, vilka innebär att ett åsidosättande av bestämmelserna om gränsvärden i förordningen eller mot bestämmelserna om godkännande – vilka utgör kvalitativa egenskaper hos fordonet – medför att det enligt unionsrätten inte är tillåtet att vid hävning av fordonsköpet göra avdrag för nytta?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EGT L 171, 2007, s. 1).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ( Ramdirektiv ) (EGT L 263, 2007, s.1).

3 Kommissionens förordning (EG) nr 385/2009 av den 7 maj 2009 om ersättande av bilaga IX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”) (EUT L 118, 2009, s.13).