Language of document :

2020 m. birželio 4 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA Sātiņi-S / Lauku atbalsta dienests

(Byla C-234/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: SIA Sātiņi-S

Kita kasacinio proceso šalis: Lauku atbalsta dienests

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/20131 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 30 straipsnio 6 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad pagal jį išmokos pagal „Natura 2000“ visiškai neskiriamos už durpingas žemes?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar durpingos žemės įtraukiamos į žemės ūkio paskirties ar miško teritorijas?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Reglamento Nr. 1305/2013 30 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį valstybės narės gali nustatyti, jog išmokos pagal „Natura 2000“ visiškai neskiriamos už durpingas žemes, ir tokios nacionalinės teisės nuostatos atitinka Reglamente Nr. 1305/2013 nustatytą minėtų išmokų kompensacinį tikslą?

4.    Ar Reglamento Nr. 1305/2013 30 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį valstybės narės gali apriboti paramos išmokas už „Natura 2000“ tinklo teritorijas ir nustatyti, kad parama skiriama tik už konkrečios rūšies ekonominės veiklos apribojimą, kaip antai miško teritorijose – tik už ekonominės veiklos, susijusios su medienos ruoša, apribojimą?

5.    Ar Reglamento Nr. 1305/2013 30 straipsnio 1 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsniu, reikia aiškinti taip, kad pagal ją asmuo, remdamasis savo planais vykdyti naują ekonominę veiklą, turi teisę į išmoką, skiriamą pagal „Natura 2000“, jei įsigydamas turto jau žinojo apie šiam turtui taikomus apribojimus?

____________

1 OL L 347, 2013, p. 487.