Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 4 juni 2020 – SIA “Sātiņi-S” mot Lauku atbalsta dienests

(Mål C-234/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Klagande: SIA ”Sātiņi-S”

Motpart: Lauku atbalsta dienests

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 30.6 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/20051 tolkas så, att mossar är helt uteslutna från stöd inom ramen för Natura 2000?

2)    Om fråga 1 besvaras nekande, ingår då mossar i jordbruksområden eller skogsområden?

3)    Om fråga 1 besvaras nekande, ska då artikel 30 i förordning nr 1305/2013 tolkas så, att en medlemsstat helt får utesluta mossar från stöd inom ramen för Natura 2000 och att sådana nationella bestämmelser är förenliga med det kompensatoriska syftet med nämnda stöd som föreskrivs i förordning nr 1305/2013?

4)    Ska artikel 30 i förordning nr 1305/2013 tolkas så, att en medlemsstat får begränsa betalningen av stöd för Natura 2000-områden genom att föreskriva att stöd bara ska betalas med avseende på begränsningar av en viss typ av ekonomisk verksamhet, till exempel enbart för skogsbruksverksamhet i skogsområden?

5)    Ska artikel 30 i förordning nr 1305/2013, jämförd med artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkas så, att en person genom att hänvisa till sina planer rörande en ny ekonomisk verksamhet, har rätt till stöd inom ramen för Natura 2000 om denne när han förvärvade egendomen redan kände till de begränsningar som den omfattades av?

____________

1 EUT L 347, 2013, s. 487