Language of document :

Преюдициално запитване от Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Хърватия), постъпило на 8 юни 2020 г. — HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, правоприемник на HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb/BP EUROPA SE, правоприемник на DEUTSCHE BP AG, правоприемник на THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

(Дело C-242/20)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Страни в главното производство

Ищец: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, правоприемник на HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb

Ответник: BP EUROPA SE, правоприемник на DEUTSCHE BP AG, правоприемник на THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

Преюдициални въпроси

Попадат ли исковете за връщане на неоснователно платена сума, при които се претендира неоснователно обогатяване, в обхвата на компетентността по Регламент (ЕО) № 44/2011 (2)1 относно „квазиделиктите“, като се има предвид че в разпоредбата на член 5, точка 3 от този регламент по-специално се предвижда, че „[с]рещу лице, които има местоживеене в държава членка, могат да бъдат предявявани искове в друга държава членка: […] по дела относно […] квазиделикт — в съдилищата на мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие“?

Попадат ли исковите производства, започнати поради наличието на срок, в който връщането на неоснователно платените суми в производство по принудително изпълнение може да се поиска в същото съдебно изпълнително производство, в обхвата на изключителната компетентност по член 22, точка 5 от Регламент (ЕО) № 44/2011 (2), където се предвижда че по дела във връзка с изпълнението на съдебни решения изключителна компетентност притежават съдилищата на държавата членка, в която съдебното решение е било или трябва да бъде изпълнено, независимо от местоживеенето?

____________

1     Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74).