Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorvatsko) dne 8. června 2020 – HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, jako právní nástupkyně HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb v. BP EUROPA SE, jako právní nástupkyně DEUTSCHE BP AG, jako právní nástupkyně THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

(Věc C-242/20)

Jednací jazyk: chorvatština

Předkládající soud

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, jako právní nástupkyně HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb

Žalovaná: BP EUROPA SE, jako právní nástupkyně DEUTSCHE BP AG, jako právní nástupkyně THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

Předběžné otázky

Jsou žaloby na vrácení plnění bez právního důvodu z titulu bezdůvodného obohacení zahrnuty v právním základu příslušnosti obsaženém v nařízení Rady (ES) č. 44/20011 ve věcech týkajících „kvazideliktní odpovědnosti“, s ohledem na skutečnost, že čl. 5 bod 3 tohoto nařízení předpokládá mimo jiné, že: „Osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována ve věcech týkajících se […] nebo kvazideliktní odpovědnosti u soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“?

Je občanské řízení zahájené z důvodu, že existuje časové omezení pro nárokování náhrady neopodstatněných plnění v rámci jednoho exekučního řízení, zahrnuto do rozsahu výlučné příslušnosti upravené v čl. 22 bodu 5 nařízení Rady (ES) č. 44/2001, který předpokládá, že pro řízení, jejichž předmětem je výkon rozhodnutí, jsou příslušny výhradně soudy členského státu, na jehož území výkon rozhodnutí byl nebo má být proveden, a to nezávisle na místu bydliště?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1).