Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvaatia) 8. juunil 2020 – HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, kes on HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb õigusjärglane versus BP EUROPA SE, kes on DEUTSCHE BP AG õigusjärglane, kes omakorda oli THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH õigusjärglane

(kohtuasi C-242/20)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, kes on HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb õigusjärglane

Vastustaja: BP EUROPA SE, kes on DEUTSCHE BP AG õigusjärglane, kes omakorda oli THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH õigusjärglane

Eelotsuse küsimused

1.    Kas alusetu rikastumise väljaandmise nõue on hõlmatud kohtualluvuse alusega, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 44/20011 „lepinguvälise kahju“ valdkonnas, võttes arvesse, et selle määruse artikli 5 punktis 3 on muu hulgas sätestatud, et „isiku, kelle alaline elukoht on liikmesriigis, võib teises liikmesriigis kaevata [...] 3. lepinguvälise kahju puhul selle paiga kohtusse, kus kahjustav sündmus on toimunud või võib toimuda“?

2.    Kas tsiviilkohtumenetlus, mis on algatatud seetõttu, et kehtib ajaline piirang alusetu rikastumise väljaandmise nõude esitamisele sama kohtuliku täitemenetluse raames, on hõlmatud erandliku kohtualluvuse ulatusega nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 22 punkti 5 alusel, milles nähakse ette, et kohtuotsuste täitmisega seotud menetluste puhul on erandkorras pädevad selle liikmesriigi kohtud, kus otsus on täidetud või kuulub täitmisele, olenemata alalisest elukohast?

____________

1 Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).