Language of document :

A Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Horvátország) által 2020. június 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, a HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb jogutódja kontra BP EUROPA SE, a DEUTSCHE BP AG jogutódja, amely utóbbi a THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH jogutódja

(C-242/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: horvát

A kérdést előterjesztő bíróság

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Az alapeljárás felei

Felperes: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, a HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., Zagreb jogutódja

Alperes: BP EUROPA SE, a DEUTSCHE BP AG jogutójda, amely utóbbi a THE BURMAH OIL (Deutschland) GmbH jogutódja

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 44/2001/EK rendeletben1 megállapított, „jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekményekre” vonatkozó joghatósági ok hatálya alá tartoznak-e a jogalap nélküli gazdagodáson alapuló, jogosulatlan kifizetés visszatérítése iránti keresetek, tekintettel arra, hogy e rendelet 5. cikkének 3. pontja többek között előírja, hogy a „[v]alamely tagállamban lakóhellyel rendelkező személy más tagállamban perelhető: […] jogellenes károkozással egy tekintet alá eső cselekménnyel vagy ilyen cselekményből fakadó igénnyel kapcsolatos ügyekben annak a helynek a bírósága előtt, ahol a káresemény bekövetkezett vagy bekövetkezhet”?

A végrehajtási eljárás során jogalap nélkül fizetett összeg ugyanazon bírósági végrehajtási eljárás keretében történő visszakövetelésének időbeli korlátozása miatt indított polgári peres eljárások a 44/2001/EK tanácsi rendelet 22. cikkének 5. pontja szerinti kizárólagos joghatóság alá tartoznak-e, amely rendelkezés előírja, hogy a lakóhelyre való tekintet nélkül a határozat végrehajtását érintő eljárásban annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, ahol a határozatot végrehajtották, vagy ahol azt végre kell hajtani?

____________

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet 42. o.; helyesbítés: HL 2011. L 124., 47. o.).