Language of document :

2020 m. birželio 8 d. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, kaip HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb, teisių ir pareigų perėmėja / BP EUROPA SE, kaip DEUTSCHE BP AG teisių ir pareigų perėmėja, kaip THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH, teisių ir pareigų perėmėja

(Byla C-242/20)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, kaip HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb, teisių ir pareigų perėmėja

Atsakovė: BP EUROPA SE, kaip DEUTSCHE BP AG teisių ir pareigų perėmėja, kaip THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH, teisių ir pareigų perėmėja

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar bylas dėl nepagrįstą praturtėjimą sudarančių sumų grąžinimo apima Reglamente (EB) Nr. 44/20011 numatytas jurisdikcijos pagrindas, susijęs su kvazideliktais, atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento 5 straipsnio 3 punkte, be kita ko, nustatyta: „Valstybėje narėje nuolat gyvenančiam asmeniui kitoje valstybėje narėje byla dėl <...> 3) kvazidelikto gali būti iškelta vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis ar jis gali įvykti[, teismuose]“?

2.    Ar civilinėms byloms, pradėtoms dėl to, kad yra apribojimas laiko atžvilgiu susigrąžinti nepagrįstai sumokėtą sumą per tą pačią priverstinio vykdymo procedūrą, taikoma išimtinė jurisdikcija pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 22 straipsnio 5 punktą, kuriame nustatyta, kad išimtinę jurisdikciją, neatsižvelgiant į nuolatinę gyvenamąją vietą, teismo procesuose, susijusiuose su teismo sprendimų vykdymu, turi valstybės narės, kurioje tas teismo sprendimas buvo arba turi būti įvykdytas, teismai?

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, 2001, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).