Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croația) la 8 iunie 2020 – HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, în calitate de succesor legal al HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb/BP EUROPA SE, în calitate de succesor legal al DEUTSCHE BP AG, la rândul său în calitate de succesor legal al THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

(Cauza C-242/20)

Limba de procedură: croata

Instanța de trimitere

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Părțile din procedura principală

Apelantă: HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb, în calitate de succesor legal al HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb

Intimată: BP EUROPA SE, în calitate de succesor legal al DEUTSCHE BP AG, la rândul său în calitate de succesor legal al THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

Întrebările preliminare

Acțiunile în restituirea plății nedatorate întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză intră sub incidența competenței prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 44/20011 [...] în materie „cvasidelictuală”, având în vedere că articolul 5 alineatul (3) din acest regulament prevede printre altele că „[o] persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată̆ în justiție într-un alt stat membru în materie delictuală și cvasidelictuală, în fața instanțelor de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă”?

Procedurile civile inițiate ca urmare a existenței unui termen în care restituirea plăților nedatorate în cadrul unei proceduri de executare silită poate fi solicitată în cadrul aceleiași proceduri judiciare de executare se încadrează în domeniul de competență exclusivă în conformitate cu articolul 22 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 […], care prevede că au competență exclusivă, în ceea ce privește executarea hotărârilor, instanțele din statul membru pe teritoriul căruia a fost sau urmează să fie executată hotărârea?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).