Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatien) den 8 juni 2020 – HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, som trätt i stället för HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb / BP EUROPA SE, kao pravni sljednik DEUTSCHE BP AG, kao pravni sljednik THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

(Mål C-242/20)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Parter i det nationella målet

Kärande: HRVATSKE Šume d.o.o., Zagreb, som trätt i stället för HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p.o., Zagreb

Svarande: BP EUROPA SE, som trätt i stället för DEUTSCHE BP AG, som trätt i stället för THE BURMAH OIL (Deutschland), GmbH

Tolkningsfrågor

1)    Omfattas talan om återbetalning av felaktigt betalda belopp på grund av obehörig vinst av den behörighet som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 44/20011 [...] för ”talan [som] avser skadestånd utanför avtalsförhållanden”, eftersom det i artikel 5.3 i denna förordning bland annat föreskrivs följande: ”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat ... om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa”?

2)     Omfattas civilrättsliga förfaranden, som inletts på grund av att det finns tidsbegränsningar för yrkanden i ett verkställighetsförfarande om återbetalning av felaktiga betalningar i samma verkställighetsförfarande, av den exklusiva behörigheten enligt artikel 22.5 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 [...], i vilken det föreskrivs att när det gäller verkställighet av domar är det endast domstolarna i den medlemsstat där domen har verkställts eller ska verkställas som är behöriga, oberoende av parternas hemvist?

____________

1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, EGT L 12, 2001, s. 1.