Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 май 2020 г. — BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg

(Дело C-194/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподатели: BY, CX, FU, DW, EV

Ответник: Stadt Duisburg

Преюдициални въпроси

Включва ли правото на турски деца съгласно член 9, първо изречение от Решение № 1/801 автоматично и право на пребиваване в приемащата държава членка?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Предвижда ли правото на пребиваване съгласно член 9, първо изречение от Решение № 1/80, че родителите на турските деца, които черпят предимства от тази разпоредба, са получили вече права съгласно член 6, параграф 1 или член 7 от Решение № 1/80?

б)    При отрицателен отговор на въпрос 2, буква а), трябва ли законната заетост по смисъла на член 9, първо изречение от Решение № 1/80 да се тълкува в същия смисъл както в член 6, параграф 1 от Решение № 1/80?

в)    При отрицателен отговор на въпрос 2, буква а), може ли правото на пребиваване на турски деца съгласно член 9, първо изречение от Решение № 1/80 да възникне след законна заетост на един родител в приемащата държава членка с продължителност от (само) три месеца?

г)    При отрицателен отговор на въпрос 2, буква а), следва ли от правото на пребиваване на турските деца да се изведе автоматично и право на пребиваване за един или за двамата родители с родителски права?

____________

1 Решение № 1/80 на Съвета по асоцииране EИО—Турция от 19 септември 1980 година относно развитието на асоциирането (неофициален превод).