Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8. maj 2020 – BY, CX, FU, DW og EV mod Stadt Duisburg

(Sag C-194/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: BY, CX, FU, DW og EV

Sagsøgt: Stadt Duisburg

Præjudicielle spørgsmål

Indebærer tyrkiske børns krav i henhold til artikel 9, første punktum, i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 1 uden yderligere betingelser også en ret til ophold i værtsmedlemsstaten?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

a)    Forudsætter et opholdskrav i medfør af artikel 9, første punktum, i afgørelse nr. 1/80, at forældrene til de tyrkiske børn, som begunstiges i henhold til denne bestemmelse, allerede har erhvervet rettigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, eller artikel 7 i afgørelse nr. 1/80?

b)    Såfremt det andet spørgsmål, litra a), besvares benægtende: Skal begrebet »lovlig beskæftigelse« som omhandlet i artikel 9, første punktum, i afgørelse nr. 1/80 fortolkes på samme måde som i artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 1/80?

c)    Såfremt det andet spørgsmål, litra a), besvares benægtende: Kan der opstå et opholdskrav for tyrkiske børn i henhold til artikel 9, første punktum, i afgørelse nr. 1/80 allerede efter en lovlig beskæftigelse for den ene forældrepart i værtsmedlemsstaten af (kun) tre måneders varighed?

d)    Såfremt det andet spørgsmål, litra a), besvares benægtende: Følger der af de tyrkiske børns opholdsret uden yderligere betingelser også en opholdsret for en eller begge forældre, der har forældremyndigheden over dem?

____________

1     Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19.9.1980 om udvikling af associeringen.