Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. maijā iesniedza Verwaltungsgerichts Düsseldorf (Vācija) – BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg

(Lieta C-194/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāji: BY, CX, FU, DW, EV

Atbildētāja: Stadt Duisburg

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai no Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 1 9. panta pirmā teikuma izrietošās Turcijas izcelsmes bērnu tiesības bez papildu nosacījumiem aptver arī tiesības uzturēties uzņēmējā dalībvalstī?

2)    Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši:

a)    Vai no Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 9. panta pirmā teikuma izrietošo uzturēšanās tiesību priekšnoteikums ir tāds, ka tādu Turcijas izcelsmes bērnu vecāki, kuri no šīs tiesību normas gūst priekšrocības, jau ir ieguvuši no Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 6. panta pirmā punkta vai 7. panta izrietošās tiesības?

b)    Ja uz 2.a) jautājumu ir jāatbild noliedzoši: vai likumīga nodarbinātība Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 9. panta pirmā teikuma izpratnē ir jāinterpretē tādā pašā veidā kā Asociācijas padomes Lēmuma Nr. 1/80 6. panta 1. punktā?

c)    Ja uz 2.a) jautājumu ir jāatbild noliedzoši: vai Turcijas izcelsmes bērnu uzturēšanās tiesības saskaņā ar Lēmuma Nr. 1/80 9. panta pirmo teikumu var rasties jau pēc viena vecāka (tikai) trīs mēnešu likumīgas nodarbinātības uzņēmējā dalībvalstī?

d)    Ja uz 2.a) jautājumu ir jāatbild noliedzoši: vai no Turcijas izcelsmes bērnu uzturēšanās tiesībām bez papildu nosacījumiem izriet arī viena vai abu vecāku, kuriem ir aizgādības tiesības, uzturēšanās tiesības?

____________

1 Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/80 (1980. gada 19. septembris) par asociācijas izveidi.