Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 8 maja 2020 r. – BY, CX, FU, DW, EV / Stadt Duisburg.

(Sprawa C-194/20)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: BY, CX, FU, DW, EV

Druga strona postępowania: Stadt Duisburg

Pytania prejudycjalne

Czy roszczenie dzieci tureckich wynikające z art. 9 zdanie pierwsze decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia1 obejmuje również − bez dalszych warunków − prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim?

W razie udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej:

a)    Czy w wypadku wynikającego z art. 9 zdanie pierwsze decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia roszczenia o pobyt konieczne jest, by rodzice dzieci tureckich korzystających z tego przepisu nabyli wcześniej prawa wynikające z art. 6 ust. 1 lub art. 7 decyzji nr 1/80?

b)    Jeżeli na pytanie drugie lit. a) należy udzielić odpowiedzi przeczącej: Czy legalne zatrudnienie w rozumieniu art. 9 zdanie pierwsze decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia należy interpretować w ten sam sposób jak w art. 6 ust. 1 decyzji nr 1/80?

c)    Jeżeli na pytanie drugie lit. a) należy udzielić odpowiedzi przeczącej: Czy roszczenie o pobyt dzieci tureckich na podstawie art. 9 zdanie pierwsze decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia może powstać po (jedynie) trzech miesiącach legalnego zatrudnienia jednego z rodziców w przyjmującym państwie członkowskim?

d)    Jeżeli na pytanie drugie lit. a) należy udzielić odpowiedzi przeczącej: Czy z prawa pobytu dzieci tureckich wynika również - bez żadnych dalszych warunków - prawo pobytu jednego lub obojga rodziców sprawujących pieczę?

____________

1 Decyzja nr 1/80 Rady Stowarzyszenia z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju stowarzyszenia.