Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Nemecko) 8. mája 2020 – BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg

(vec C-194/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: BY, CX, FU, DW, EV

Žalovaný: Stadt Duisburg

Prejudiciálne otázky

Obsahuje nárok tureckých detí vyplývajúci z článku 9 prvej vety ARB 1/801 bez ďalších predpokladov aj právo na pobyt v hostiteľskom členskom štáte?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

a)    Je predpokladom práva na pobyt podľa článku 9 prvej vety ARB 1/80 skutočnosť, že rodičia tureckých detí zvýhodnených týmto ustanovením už nadobudli práva na základe článku 6 ods. 1 alebo článku 7 ARB 1/80?

b)    V prípade zápornej odpovede na otázku 2.a): Má sa riadne zamestnanie v zmysle článku 9 prvej vety ARB 1/80 vykladať v rovnakom zmysle ako v článku 6 ods. 1 ARB 1/80?

c)    V prípade zápornej odpovede na otázku 2.a): Môže právo na pobyt tureckých detí podľa článku 9 prvej vety ARB 1/80 vzniknúť už po (iba) troch mesiacoch trvania riadneho zamestnania jedného rodiča v hostiteľskom členskom štáte?

d)    V prípade zápornej odpovede na otázku 2.a): Vyplýva z práva tureckých detí na pobyt bez ďalších predpokladov aj právo na pobyt pre jedného alebo oboch rodičov oprávnených na starostlivosť o tieto deti?

____________

1 Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie.