Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 8 maj 2020 - BY, CX, FU, DW, EV mot Stadt Duisburg

(Mål C-194/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Klagande: BY, CX, FU, DW, EV

Motpart: Stadt Duisburg

Tolkningsfrågor

Medför turkiska barns rättigheter ur artikel 9 första stycket i ARB 1/801 också en rätt till uppehållstillstånd i den mottagande medlemsstaten utan att några ytterligare förutsättningar är uppfyllda?

För det fall fråga 1 besvaras jakande:

a)    Förutsätter en uppehållsrätt enligt artikel 9 första stycket i ARB 1/80 att föräldrarna till de turkiska barn som omfattas av denna föreskrift redan har erhållit rättigheter enligt artikel 6 första stycket eller artikel 7?

b)    För det fall fråga 2 a) besvaras nekande: Ska reguljär anställning enligt artikel 9 första stycket i ARB 1/80 tolkas på samma sätt som i artikel 6 första stycket i ARB 1/80?

c)    För det fall fråga 2 a) besvaras nekande: Kan en uppehållsrätt för turkiska barn enligt artikel 9 första stycket i ARB 1/80 uppkomma redan efter att en förälder haft (endast) tre månaders reguljär anställning i den mottagande medlemsstaten?

d)    För det fall fråga 2 a) besvaras nekande: Medför turkiska barns uppehållsrätt även en uppehållsrätt för en eller båda föräldrarna som är vårdnadshavare, utan att några ytterligare förutsättningar är uppfyllda?

____________

1 Associeringsrådets beslut nr 1/80 av den 19 september 1980 om utveckling av associeringen.