Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 5 юни 2020 г. — SIA Sātiņi-S/Dabas aizsardzības pārvalde

(Дело C-238/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Жалбоподател: SIA Sātiņi-S

Ответник: Dabas aizsardzības pārvalde

Преюдициални въпроси

Прогласеното в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз право на справедливо обезщетение при ограничаване на правото на собственост допуска ли обезщетението, предоставено от дадена държава във връзка със загуби, причинени на аквакултурите в зона от „Натура 2000“ от страна на защитени птици съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици1 , да бъде значително по-малко от размера на реално понесените загуби??

Представлява ли държавна помощ по смисъла на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз обезщетението, предоставено от дадена държава във връзка със загуби, причинени на аквакултурите в зона от „Натура 2000“ от страна на защитени птици съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици?

При утвърдителен отговор на втория въпрос, приложим ли е спрямо обезщетение като разглежданото в главното производство таванът от 30 000 EUR за помощта de minimis, установен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите2 ?

____________

1 ОВ L 20, 2010 г., стр. 7.

2 ОВ L 190, 2014 г., стр. 45.