Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 5. června 2020 – SIA Sātiņi-S v. Dabas aizsardzības pārvalde

(Věc C-238/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v prvním stupni a navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA Sātiņi-S

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Dabas aizsardzības pārvalde

Předběžné otázky

Umožňuje právo na spravedlivou náhradu z důvodu omezení práva na vlastnictví zaručeného článkem 17 Listiny základních práv Evropské unie, aby náhrada poskytnutá státem za ztráty způsobené na akvakultuře v oblasti sítě Natura 2000 ptáky chráněnými na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků1 byla výrazně nižší než skutečně utrpěné ztráty?

Představuje náhrada poskytnutá státem za ztráty způsobené na akvakultuře v oblasti sítě Natura 2000 ptáky chráněnými na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků státní podporu ve smyslu článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, vztahuje se na takovou náhradu, o jakou se jedná v původním řízení, horní hranice podpory de minimis ve výši 30 000 eur stanovená v čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury2 ?

____________

1     Úř. věst. 2010, L 20, s. 7. 

2     Úř. věst. 2014, L 190, s. 45.