Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) on esittänyt 5.6.2020 – SIA Sātiņi-S v. Dabas aizsardzības pārvalde

(asia C-238/20)

Oikeudenkäyntikieli: latvia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Augstākā tiesa (Senāts)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SIA Sātiņi-S

Vastapuoli: Dabas aizsardzības pārvalde

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko oikeus oikeudenmukaiseen korvaukseen Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklassa taatun omistusoikeuden rajoittamisesta ristiriidassa sen kanssa, että korvaus, jonka valtio myöntää luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY1 nojalla suojeltujen lintujen vesiviljelytoiminnalle Natura 2000 -alueella aiheuttamista tulonmenetyksistä, on merkittävästi pienempi kuin tosiasiallisesti aiheutuneet tulonmenetykset?

Onko korvausta, jonka valtio myöntää luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla suojeltujen lintujen vesiviljelytoiminnalle Natura 2000 -alueella aiheuttamista tulonmenetyksistä, pidettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa tarkoitettuna valtiontukena?

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, sovelletaanko pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen korvaukseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla 27.6.2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/20142 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää, joka on 30 000 euroa?

____________

1 EUVL 2010, L 20, s. 7.

2 EUVL 2014, L 190, s. 45.