Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. lipnja 2020. uputio Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA Sātiņi-S protiv Dabas aizsardzības pārvalde

(predmet C-238/20)

Jezik postupka: latvijski

Sud koji je uputio zahtjev

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvostupanjskom postupku i žalitelj u kasacijskom postupku: SIA Sātiņi-S

Druga stranka u kasacijskom postupku: Dabas aizsardzības pārvalde

Prethodna pitanja

Dopušta li se pravom na pravičnu naknadu zbog ograničenja prava na vlasništvo zajamčenog člankom 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima da naknada, koju država dodjeljuje zbog gubitaka nanesenih akvakulturi u području mreže Natura 2000. koje su uzrokovale zaštićene ptice u skladu s Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica1 bude znatno manja od stvarno pretrpljenih gubitaka?

Čini li naknada koju država dodjeljuje zbog gubitaka nanesenih akvakulturi u području mreže Natura 2000. koje su uzrokovale zaštićene ptice u skladu s Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica, državnu potporu u smislu članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, može li se na naknadu poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku primijeniti gornja granica od 30 000 eura za de minimis potpore utvrđena člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture2 ?

____________

1 SL 2010., L 20, str. 7. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128. i ispravak SL 2015., L 75, str. 20.)

2 SL 2014., L 190, str. 45.