Language of document :

2020 m. birželio 5 d. Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SIA Sātiņi-S / Dabas aizsardzības pārvalde

(Byla C-238/20)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Augstākā tiesa (Senāts)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja pirmojoje instancijoje ir kasatorė: SIA Sātiņi-S

Kita kasacinio proceso šalis: Dabas aizsardzības pārvalde

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal teisę į teisingą žalos atlyginimą už Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnyje garantuojamos nuosavybės teisės apribojimą leidžiama tai, kad kompensacija, valstybės suteikta už nuostolius akvakultūrai, kuriuos tinklo „Natura 2000“ teritorijoje padarė paukščiai, saugomi pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB1 dėl laukinių paukščių apsaugos, būtų gerokai mažesnė už faktiškai patirtus nuostolius?

2.    Ar kompensacija, valstybės suteikta už nuostolius akvakultūrai, kuriuos tinklo „Natura 2000“ teritorijoje padarė paukščiai, saugomi pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos, yra valstybės pagalba, kaip ji suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius?

3.    Jei į antrą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar tokiai kompensacijai, kaip antai ginčijama pagrindinėje byloje, yra taikoma 30 000 EUR de minimis pagalbos riba, numatyta 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/20142 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje 3 straipsnio 2 dalyje?

____________

1 OL L 20, 2010, p. 7.

2 OL L 190, 2014, p. 45.