Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. jūnijā iesniedza Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) – SIA „Sātiņi-S”/Dabas aizsardzības pārvalde

(lieta C-238/20)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa (Senāts)

Pamatlietas puses

Pieteicēja un kasācijas sūdzības iesniedzēja: SIA „Sātiņi-S”

Otra puse kasācijas tiesvedībā: Dabas aizsardzības pārvalde

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pantā garantētās tiesības uz taisnīgu kompensāciju par tiesību uz īpašumu ierobežojumu pieļauj, ka valsts piešķirtā kompensācija par zaudējumiem, ko Natura 2000 teritorijā akvakultūrai nodarījuši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību 1 aizsargājamie putni, var būt ievērojami mazāka par faktiski nodarītajiem zaudējumiem?

Vai valsts piešķirtā kompensācija par zaudējumiem, ko Natura 2000 teritorijā akvakultūrai nodarījuši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību aizsargājamie putni, ir uzskatāma par valsts atbalstu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta izpratnē?

Gadījumā, ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša, vai tādai kompensācijai kā pamata lietā piemērojams Eiropas Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 2 3. panta 2. punktā noteiktais de minimis atbalsta ierobežojums 30 000 euro apmērā?

____________

1     OV 2010, L 20, 7. lpp.

2     OV 2014, L 190, 45. lpp.