Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 5. júna 2020 – SIA „Sātiņi-S“/Dabas aizsardzības pārvalde

(vec C-238/20)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa v konaní na prvom stupni a navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: SIA „Sātiņi-S“

Ďalší účastník v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Dabas aizsardzības pārvalde

Prejudiciálne otázky

1.    Umožňuje právo na spravodlivú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva zaručeného článkom 17 Charty základných práv Európskej únie, aby kompenzácia poskytnutá štátom za straty spôsobené v akvakultúre na území sústavy Natura 2000 vtáctvom chráneným podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva1 bola podstatne nižšia ako skutočne vzniknuté straty?

2.    Predstavuje kompenzácia poskytnutá štátom za straty spôsobené v akvakultúre na území sústavy Natura 2000 vtáctvom chráneným podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva štátnu pomoc v zmysle článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie?

3.    V prípade kladnej odpovede na druhú otázku, uplatňuje sa na kompenzáciu, o akú ide vo veci samej, hranica pomoci de minimis vo výške 30 000 eur, stanovená v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry2 ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7.

2 Ú. v. EÚ L 190, 2014, s. 45.