Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 5. junija 2020 — SIA Sātiņi-S/Dabas aizsardzības pārvalde

(Zadeva C-238/20)

Jezik postopka: latvijščina

Predložitveno sodišče

Augstākā tiesa (Senāts)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: SIA Sātiņi-S

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Dabas aizsardzības pārvalde

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali pravica do pravične odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice, zagotovljene s členom 17 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, dopušča, da bi bila odškodnina, ki jo država dodeli zaradi izgub, ki jo akvakulturi na območju Natura 2000 povzročijo ptice, zaščitene v skladu z Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic1 , znatno nižja od dejansko nastalih izgub?

Ali odškodnina, ki jo država dodeli zaradi izgub, ki jo akvakulturi na območju Natura 2000 povzročijo ptice, zaščitene v skladu z Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, pomeni državno pomoč v smislu členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije?

V primeru pritrdilnega odgovora na drugo vprašanje, ali se za odškodnino, kakršna je sporna v postopku v glavni stvari, uporabi zgornja meja 30.000 EUR pomoči de minimis, določena v členu 3(2) Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture2 ?

____________

1 UL 2010, L 20, str. 7.

2 UL 2014, L 190, str. 45.