Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Senāts) (Lettland) den 5 juni 2020 – SIA Sātiņi-S mot Dabas aizsardzības pārvalde

(Mål C-238/20)

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākā tiesa (Senāts)

Parter i det nationella målet

Sökande i första instans och klagande i målet om överklagande: SIA Sātiņi-S

Övrig part i målet om överklagande: Dabas aizsardzības pārvalde

Tolkningsfrågor

Tillåter rätten till en skälig ersättning på grund av begränsningen av rätten till egendom som säkerställs i artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna att den ersättning som en stat beviljar för de skador som orsakas vattenbruk i ett Natura 2000-område av migrerande arter och särskilt skyddade arter som inte får jagas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG1 av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar, är väsentligen lägre än de faktiska förlusterna?

Utgör den ersättning som en stat beviljar för allvarliga skador som orsakas på vattenbruk i ett Natura 2000-område av migrerande arter och särskilt skyddade arter som inte får jagas enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar ett statligt stöd i den mening som avses i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?

Om den andra frågan besvaras jakande, är det tak på 30 000 euro, som fastställs för stöd av mindre betydelse i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EU) nr 717/20142 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, tillämpligt på den ersättning som avses i det nationella målet?

____________

1 EUT L 20, 2010, s. 7.

2 EUT L 190, 2014, s. 45.