Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 marca 2020 r. w sprawie T-732/16, Valencia Club de Fútbol / Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 maja 2020 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-211/20 P)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska

Druga strona postępowania: Valencia Club de Fútbol, S.A.D. i Królestwo Hiszpanii

Żądania wnoszącego odwołanie

Uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd stwierdził w nim nieważność decyzji Komisji (UE) 2017/365 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva oraz Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (Dz.U. 2017, L 55, s. 12) w odniesieniu do środka 1 w formie gwarancji państwa udzielonej przez IVF w dniu 5 listopada 2009 r. na zabezpieczenie kredytu bankowego udzielonego na rzecz Fundación Valencia na zakup akcji Valencia CF w związku z podwyższeniem kapitału przez Valencia CF;

skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Unii Europejskiej; oraz

orzeczenie, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Jedyny podniesiony zarzut odwołania

Komisja opiera odwołanie na jednym zarzucie, w którym utrzymuje, że Sąd naruszył prawo Unii, ponieważ błędnie zinterpretował art. 107 ust. 1 traktatu, w szczególności jeżeli chodzi o wykazanie spełnienia przesłanki korzyści. Dokładniej w pkt 124–138 zaskarżonego wyroku Sąd, po pierwsze, błędnie zinterpretował komunikat Komisji w sprawie zastosowania art. [107 TFUE] i [108 TFUE] do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz.U. 2008, C 155, s. 10) w związku z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. 2008, C 14, s. 6), a także sporną decyzją. Po drugie, Sąd dopuścił się naruszenia prawa odnośnie do ciężaru dowodu polegającego na wykazaniu istnienia korzyści wynikającej z gwarancji indywidualnej i odnośnie do ciążącego na Komisji obowiązku staranności w ramach formalnego postępowania wyjaśniającego. Po trzecie, Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne.

____________