Language of document :

Odvolanie podané 22. mája 2020: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. marca 2020 vo veci T-732/16, Valencia Club de Fútbol/Európska komisia

(vec C-211/20 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia

Ďalší účastníci konania: Valencia Club de Fútbol, S.A.D. a Španielske kráľovstvo

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/365 zo 4. júla 2016 o štátnej pomoci SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) poskytnutej Španielskom futbalovým klubom Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva a Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (Ú. v. EÚ L 55, 2017, s. 12), pokiaľ ide o opatrenie 1 spočívajúce v štátnej záruke, ktorú poskytol IVF (Instituto Valenciano de Finanzas) 5. novembra 2009 za bankový úver nadácii Fundación Valencia na úpis akcií klubu Valencia CF v súvislosti s navýšením kapitálu klubu Valencia CF,

vrátiť vec Všeobecnému súdu Európskej únie a

konštatovať, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia opiera svoje odvolanie o jediný dôvod, v ktorom uvádza, že Všeobecný súd sa tým, že nesprávne vyložil článok 107 ods. 1 Zmluvy, najmä v súvislosti s preukázaním splnenia podmienky zvýhodnenia, dopustil nesprávneho posúdenia práva Únie. Konkrétne Všeobecný súd v bodoch 124 až 138 napadnutého rozsudku po prvé nesprávne vyložil oznámenie Komisie o uplatňovaní článkov [107] a [108 ZFEÚ] na štátnu pomoc vo forme záruk (Ú. v. EÚ C 155, 2008, s. 10) v spojení s oznámením Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 2008, s. 6) a sporné rozhodnutie; po druhé sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v súvislosti so štandardmi dôkazného bremena pri dokazovaní zvýhodnenia plynúceho z individuálnej záruky a v súvislosti s povinnosťou Komisie postupovať v priebehu konania vo veci formálneho zisťovania s náležitou starostlivosťou a po tretie skreslil skutkový stav.

____________