Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. maja 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 12. marca 2020 v zadevi T-732/16, Valencia Club de Fútbol/Evropska komisija

(Zadeva C-211/20 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica : Evropska komisija

Drugi stranki v postopku : Valencia Club de Fútbol, S.A.D. in Kraljevina Španija

Predlogi

Izpodbijana sodba naj se razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče razglasilo ničnost Sklepa Komisije (EU) 2017/365 z dne 4. julija 2016 o državni pomoči SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP), ki jo je Španija odobrila klubom Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva in Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva (UL 2017, L 55, str. 12) glede ukrepa 1 v obliki državnega poroštva, ki ga je IVF odobril 5. novembra 2009 za zavarovanje bančnega posojila, ki ga je prejela fundacija Fundaciόn Valencia za vpis delnic kluba Valencia CF v okviru povečanja kapitala tega kluba;

zadeva naj se vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje; in

odločitev o stroških naj se pridrži.

Navajani pritožbeni razlog

Komisija v utemeljitev pritožbe navaja en pritožbeni razlog, v okviru katerega zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo Unije, ker je napačno razlagalo člen 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti glede predložitve dokaza o obstoju prednosti. Konkretneje, Splošno sodišče je v točkah od 124 do 138 izpodbijane sodbe, prvič, napačno razlagalo Obvestilo Komisije o uporabi členov [107 PDEU] in [108 PDEU] za državno pomoč v obliki poroštev (UL 2008, C 155, str. 10) v povezavi s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL 2008, C 14, str. 6) in sporni sklep; drugič, napačno uporabilo pravo v zvezi s standardom dokaznega bremena glede obstoja prednosti, ki izhaja iz posameznega poroštva, in v zvezi z dolžnostjo skrbnosti Komisije v okviru formalnega postopka preiskave, in tretjič, izkrivljalo dejstva.

____________