Language of document :

Överklagande ingett den 22 maj 2020 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 12 mars 2020 i mål T-732/16, Valencia Club de Fútbol mot Europeiska komissionen

(Mål C-211/20 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen

Övriga parter i målet: Valencia Club de Fútbol, SAD, och Konungariket Spanien

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen i den del tribunalen där ogiltigförklarat kommissionens beslut (EU) 2017/365 av den 4 juli 2016 om det statliga stöd SA.36387 (2013/C) (f.d. 2013/NN) (f.d. 2013/CP) som Spanien har genomfört till förmån för Valencia Club de Fútbol [SAD], Hércules Club de Fútbol [SAD] och Elche Club de Fútbol [SAD] (EUT L 55, 2017, s. 12) vad gäller åtgärd 1, vilken bestod i att IVF, den 5 november 2009, beviljade en statlig garanti för ett banklån till Fundación Valencia som skulle användas för att teckna aktier i Valencia CF i samband med en nyemission som bolaget beslutat att genomföra,

återförvisa målet till tribunalen och

förordna att frågan om rättegångskostnaderna ska anstå.

Grunder och huvudargument

Kommission anför en enda grund för sitt överklagande. I denna grund görs gällande att tribunalen tillämpat unionsrätten på ett felaktigt sätt genom att misstolka artikel 107.1 FEUF, särskilt vad gäller frågan huruvida kravet på att det måste föreligga en fördel var uppfyllt. Närmare bestämt har tribunalen, för det första, i punkterna 124‒138 i den överklagade domen, misstolkat kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna [107 FEUF] och [108 FEUF] på statligt stöd i form av garantier (EUT C 155, 2008, s. 10), jämfört med kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (EUT C 14, 2008, s. 6), och det omtvistade beslutet. För det andra har tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad gäller bevisbördan för att det föreligger en fördel som följer av en individuell garanti och vad gäller kommissionens omsorgsplikt i ett formellt granskningsförfarande. Tribunalen har för det tredje missuppfattat de faktiska omständigheterna.

____________