Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court) (Обединеното кралство), постъпило на 15 май 2020 г. — VA/Районна прокуратура Русе, България

(Дело C-206/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice, Queen's Bench Division (Administrative Court)

Страни в главното производство

Жалбоподател: VA

Ответник: Районна прокуратура Русе, България

Преюдициален въпрос

Когато се иска предаване на издирвано лице с цел наказателно преследване и когато решението за издаване на национална заповед за арест („НЗА“) и издаденото въз основа на него решение за издаване на европейска заповед за арест („ЕЗА“) се вземат от прокурор, без участието на съд преди да бъде предадено издирваното лице, ползва ли се лицето от предвидената от Съда в решение Bob-Dogi C-241/15 защита на две равнища, ако:

a)    действието на НЗА е ограничено до задържането на лицето за най-много 72 часа, за да бъде изправено пред съда; и

б)    при предаването му единственият въпрос, който решава съдът, е дали да разпореди освобождаване или да продължи задържането, с оглед на всички обстоятелства по делото?

____________