Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Det Forenede Kongerige) den 15. maj 2020 – VA mod Den regionale anklagemyndighed i Ruse, Bulgarien

(Sag C-206/20)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

England

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VA

Den begærende part: Den regionale anklagemyndighed i Ruse, Bulgarien

Præjudicielt spørgsmål

I tilfælde, hvor en eftersøgt person ønskes overgivet i forbindelse med retsforfølgning, og hvor både afgørelsen om at udstede en underliggende national arrestordre og afgørelsen om at udstede en europæisk arrestordre træffes af en offentlig anklager uden nogen medvirken af en domstol inden overgivelse, opnår en eftersøgt person da den beskyttelse på to niveauer, som er fastlagt af Domstolen i Bob-Dogi-dommen (C-241/15) (ECLI:EU:C:2016:385), hvis:

virkningen af den nationale arrestordre er begrænset til tilbageholdelse af personen i højst 72 timer med henblik på at stille den pågældende for en domstol, og

det ved overgivelse alene tilkommer denne domstol at træffe afgørelse om løsladelse eller fortsat frihedsberøvelse, henset til samtlige omstændigheder i sagen?

____________