Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 15 maja 2020 r. – VA / Prokurator prokuratury okręgowej w Ruse, Bułgaria

(Sprawa C-206/20)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: VA

Druga strona postępowania: Prokurator prokuratury okręgowej w Ruse, Bułgaria

Pytania prejudycjalne

Czy w przypadku gdy wniesiono o przekazanie ściganej osoby w celu przeprowadzenia wobec niej postępowania i gdy zarówno stanowiąca podstawę decyzja o wydaniu krajowego nakazu aresztowania (zwanego dalej „KNA”), jak i decyzja o wydaniu europejskiego o nakazu aresztowania (zwanego dalej „ENA”) podejmowane są przez prokuratora, bez jakiegokolwiek zaangażowania sądu przed dokonaniem przekazania, można uznać, że osoba, której dotyczy wniosek, uzyskuje dwupoziomową ochronę, wskazaną przez Trybunał w wyroku z dnia 1 czerwca 2016 r., Bob-Dogi (C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385), jeśli:

a)    skutek KNA ogranicza się do zatrzymania osoby na maksymalny okres 72 godzin dla celów doprowadzenia tej osoby do sądu, oraz

b)    po przekazaniu wyłącznie sąd decyduje o tym, czy nakazać zwolnienie czy kontynuować zatrzymanie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy?

____________