Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 15 maj 2020 – VA mot Åklagaren vid den regionala åklagarmyndigheten i Ruse, Bulgarien

(Mål C-206/20)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice, Queen’s Bench Division (Administrative Court)

Part i det nationella målet

Klagande: VA

Motpart: Åklagaren vid den regionala åklagarmyndigheten i Ruse, Bulgarien

Tolkningsfrågor

När överlämnande begärs för lagföring av en eftersökt person och när både beslutet att utfärda en nationell arresteringsorder och beslutet att utfärda en europeisk arresteringsorder antas av en allmän åklagare, utan möjlighet till domstolsprövning före överlämnandet, tillerkänns en eftersökt person skydd på två nivåer såsom krävs enligt EU-domstolens dom i målet Bob-Dogi C-241/15 för det fall att:

a)    verkningarna av den nationella arresteringsordern endast består i att den eftersökta personen frihetsberövas i högst 72 timmar i syfte att ställa denne inför en domstol, och

b)    det vid överlämnandet ankommer uteslutande på domstolen att avgöra huruvida personen ska försättas på fri fot eller fortsättningsvis hållas frihetsberövad mot bakgrund av samtliga omständigheter i målet?

____________