Language of document :

Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 22 май 2020 г. — Renesola UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Дело C-209/20)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Renesola UK Ltd

Ответник: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Преюдициални въпроси

Следва ли да се приеме, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 1357/2013 на Комисията1 , доколкото има за цел да определи страната на произход на слънчевите модули, произведени от материали с различен произход, като за страна на произход приема страната на производство на слънчевите клетки, е в противоречие с изискването на член 24 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета2 (Митнически кодекс на Общността), а именно че стоките, чието производство включва участието на повече от една страна, се счита, че произхождат от страната, в която са претърпели последната си съществена, икономически обоснована обработка или преработка в оборудвано за тази цел предприятие и довела до производството на нов продукт или която представлява важен стадий за производството, и следователно е невалиден?

В случай че Регламент № 1357/2013 е невалиден, трябва ли член 24 от Митническия кодекс на Общността да се тълкува в смисъл, че сглобяването на слънчеви модули от слънчеви клетки и други части представлява съществена обработка или преработка?

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1357/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ, L 341, 2013 г., стр. 47).

2 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността.

(ОВ L 302, 1992 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58).