Language of document :

Az Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) által 2020. május 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Renesola UK Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(C-209/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Az alapeljárás felei

Fellebbező: Renesola UK Ltd

Ellenérdekű fél: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az 1357/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet1 – abban a részében, amelyben a több országból származó anyagokból gyártott napelemmodulok származási országát úgy kívánja meghatározni, hogy a napelemek gyártási országát tekinti származási országnak – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet2 (Közösségi Vámkódex) 24. cikkében szereplő követelménnyel, jelesül azzal, hogy azokat az árukat, amelyeknek az előállításában egynél több ország vett részt, úgy kell tekinteni, hogy abból az országból származnak, amelyben az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozáson vagy megmunkáláson mentek keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás területén, és új termék létrehozását eredményezték vagy az előállítás fontos szakaszát képezték, következésképpen érvénytelen-e?

Az 1357/2013 rendelet érvénytelensége esetén úgy kell-e értelmezni a Közösségi Vámkódex 24. cikkét, hogy a napelemmodulok napelemekből és más alkotórészekből történő összeszerelése lényeges feldolgozásnak vagy megmunkálásnak minősül?

____________

1 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1357/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelete (HL 2013. L 341., 47. o.).

2 A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL 1992. L 302., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.).